Učili sme sa o ľudovom odeve Považia

54

V prvej polovici roka 2024 realizovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici projekt Fondu na podporu umenia s názvom Učíme sa o ľudovom odeve. Zámerom projektu bolo priniesť ľudovú kultúru priamo žiakom špeciálnych škôl.

V mesiaci jún 2024 navštívili pracovníci múzea školy pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v Považskej Bystrici, Púchove a v Bytči, na základe prejaveného záujmu uskutočnili aj doplnkové vzdelávanie v Dubnici nad Váhom.

Vzdelávacie pásma boli rozdelené na dva bloky – prednášku spojenú s ukážkami ľudového odevu a tvorivé dielne s aplikovaním ľudovej ornamentiky.

Náučné prezentácie viedli etnológovia múzea, pričom sa zamerali na odevnú kultúru troch vybraných obcí: Dolnú Marikovú v okrese Považská Bystrica, Záriečie v okrese Púchov a Hornú Porubu v okrese Ilava. Prítomným poslucháčom vysvetlili, z akých materiálov si ľudia vyrábali odev, aké boli výhody prírodných materiálov oproti súčasným syntetickým textíliám, ako sa líšil pracovný odev a sviatočný, upozornili na identifikačný význam ľudového odevu. Počas prednášky sa žiaci vizuálne a hmatovo oboznámili s vybranými textilnými súčiastkami. Na hravú fixáciu získaných informácií pripravili múzejníci pre deti originálny pracovný zošit plný jednoduchých i zložitejších úloh. Taktiež bola v rámci projektu vydaná edukačná brožúra Ľudový odev stredného Považia, na ktorej odborne participovalo aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Múzeum Martina Benku v Martine.

Počas tvorivých dielničiek pracovali deti s textilným materiálom. Pracovníci múzea predtlačili na tričká a tašky autentické vzory z regionálnych výšiviek. Tie následne deti farebne dekorovali fixkami na textil podľa vystavenej predlohy.

Projektu Učíme sa o ľudovom odeve z mimoriadnej výzvy Umenie pre školy sa zúčastnilo celkovo 184 účastníkov, z toho 142 žiakov špeciálnych materských škôl, základných a praktických škôl.

Podpora a integrácia znevýhodnených skupín žiakov je dôležitá z hľadiska ich sociálno-psychologického rozvoja, prispieva k zlepšeniu rečových, rozumových a motorických schopností potrebných pre ich ďalšie fungovanie v spoločnosti. Špeciálne školy navštevujú deti s mentálnymi a telesnými poruchami, geneticky podmienenými vývojovými poruchami, autizmom rôzneho spektra i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vedenie škôl uvítalo uvedený typ projektu pre cieľovú skupinu žiakov špeciálnych škôl, ktorý vznikol z iniciatívy múzea, a teda pre školy sa realizoval zdarma.

Projekt bol realizovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, spolufinancovaný  Trenčianskym samosprávnym krajom, ďalšie náklady boli hradené z rozpočtu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Petronela Rágulová (garantka projektu),
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici