V Púchove a Nimnici zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2017

518

V piatok a sobotu 16. a 17. júna 2017 sa Synoda ECAV na Slovensku 2017 zišla na svojom pravidelnom zasadnutí. Mimoriadna synoda, ktorá má rokovať o návrhoch na zjednodušenie štruktúry ECAV, sa pripravuje na 25. november 2017.

Synoda sa začala slávnostnými službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Púchove, kde synodálov privítala zborová farárka CZ ECAV Púchov Lenka Rišiaňová. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol senior Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku Ľudovít Andrej Bobčok, farár vo Vukovej, ktorý synodálom odovzdal pozdrav od rodákov žijúcich v Rumunsku. Spomenul aj účasť všetkých troch našich biskupov na slávnostiach k 500. výročiu reformácie v Nadlaku, čo si veľmi vážia, ako aj založenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví (ASEC) v Békešskej Čabe, zakotvujúcej spolupatričnosť slovenských evanjelikov bez ohľadu na hranice.

Po kázni slova Božieho zazneli príhovory hostí. Na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja synodálov privítal predseda TSK Jaroslav Baška. Vo svojom príhovore spomenul aj 500. výročie reformácie: „… je vzácnosťou, ktorú si treba pripomenúť. A práve preto sme dnes tu. Žijeme v dobe, keď náboženstvo, a najmä jeho schopnosť osloviť a spojiť ľudí, ustupuje do úzadia. Naša rýchla a uponáhľaná doba je odlišná od doby, v ktorej žil Luther, no myšlienky, ktoré formuloval vo svojich tézach, sú platné dodnes.“ Synodálom sa prihovorili i riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran a primátor Púchova Rastislav Henek.

V rámci služieb Božích generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč odovzdali predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie za dobrú spoluprácu s ECAV na Slovensku a podporu jej činnosti v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Okrem domácej zborovej farárky na službách Božích liturgovali senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch a konsenior Milan Kubík. Záverečnú liturgiu mali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Milan Krivda. Na organe hral Juraj Furo. Služby Božie boli ukončené evanjelickou hymnou Hrad prepevný.

Zasadnutie Synody ECAV 2017 pokračovalo v Nimnici v priestoroch kúpeľného domu Salvator. Rokovanie otvoril podpredseda synody za neordinovaných Západného dištriktu Slavomír Hanuska. Potom sa uskutočnili doplňujúce voľby členov predsedníctva Synody. Za predsedov Synody ECAV boli zvolení Ivan Eľko za ordinovaných Západného dištriktu a Juraj Gál za neordinovaných Východného dištriktu.

V piatok večer cirkevný zbor v Púchove pripravil pre synodálov duchovno-kultúrny program na tému „Spievajte Hospodinovi novú pieseň“. Prihovorila sa zborová farárka Lenka Rišiaňová, básne zarecitovali ochotné mládežníčky a kyticu melódií z rôznych kútov sveta ponúkol vokálny súbor HARMONY z Púchova.

Zdroj: ecav.sk, foto: Slavomír Flimmel