V Nosiciach presmerovali cestnú premávku na nový nadjazd

431

Považskobystrický dopravný inšpektorát upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 28. novembra 2019 je na ceste III/1942 z Púchova do Nosíc (ktorá vedie popri železničnej trati) čiastočné dopravné obmedzenie v obidvoch jazdných pruhoch z dôvodu presmerovania cestnej premávky na nový cestný nadjazd v rámci stavby “ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 160 km/h“, časť Púchov – Považská Bystrica, nový cestný nadjazd Nosice. Úsek je momentálne dočasne rozdelený na dve samostatné časti pre motorové vozidlá a pre nemotorových účastníkov cestnej premávky. Toto dopravné obmedzenie bude trvať do doby vybudovania trvalého chodníka pre peších, ktorý bude spájať širšie centrum mesta Púchov s Nosicami.

Doprava bude vedená striedavo jednosmerne pre obidva jazdné smery, pričom bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne v nevyhnutných prípadoch riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami. Preto je dôležité, aby účastníci premávky pri prejazde uvedeným úsekom dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.

Vďaka úspešným rokovaniam radnice naviac opravia cestu na Cérov

 Je potrebné zdôrazniť, že snahou mesta Púchov v tomto prípade bolo nepresúvať chodcov na cestný nadjazd, čo radnica riešila žiadosťou o riešenie situácie výnimkou, prípadne náhradným chodníkom v rámci stavby. „Na základe fyzickej obhliadky stavby v rámci konania o povolení predčasného užívania stavby však bolo zistené, že pohyb chodcov skutočne nie je možné riešiť iným spôsobom, než po telese nadjazdu, a to až do dokončenia súbežných prác. Z dôvodu bezpečnosti chodcov a na základe stanoviska dopravného inšpektorátu bude dopravný režim dočasne riešený jednosmernou premávkou a svetelnou signalizáciou striedavo pre oba smery pre vozidlá a odčlenením časti cesty pre peších. Na základe sklonu nadjazdu a špecifických poveternostných podmienok bude v mieste nadjazdu umiestnená meteostanica spolu s kamerovým systémom s napojením na stredisko údržby Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, za účelom operatívneho riešenia zimnej údržby. Toto riešenie zároveň umožní pokračovať v realizácii stavby, nakoľko je potrebné a v záujme obyvateľov minimalizovať dĺžku dopravných obmedzení,“ vysvetľuje architektka Daniela Šicová z oddelenia výstavby Mestského úradu v Púchove.

Púchovskej radnici sa naviac pri rokovaní so zástupcom zhotoviteľa spomínanej stavby podarilo dohodnúť, že nad rámec ešte v tomto roku opraví miestnu cestu smerom na Cérov. Mesto Púchov týmto zároveň prosí občanov o strpenie dočasných dopravných obmedzení a upriamuje pozornosť na možnosť využitia autobusových spojov. Tých medzi mestom a Nosicami premáva počas pracovných dní celkom štrnásť. Presný časový rozpis spojov, uvádzame nižšie:

Spoje zo zastávky Nosice II. (Priemyselný park):

smer „hydrocentrála“:

pracovné dni v čase šk. vyučovania: 5:11, 6:15, 6:50, 9:48, 12:08, 12:59, 13:25, 13:57, 14:44, 15:56, 17:27, 21:25, 22:52

pracovné dni v čase cez prázdniny: 5:11, 6:15, 6:50, 9:48, 12:04, 13:25, 14:44, 15:56, 17:27, 21:25, 22:52

soboty: 9:31, 11:51

nedele a sviatky: 10:02

smer „žel. stanica“:

pracovné dni v čase šk. vyučovania: 5:25, 6:24, 7:09, 10:00, 12:16, 13:06, 13:38, 14:04, 15:00, 16:05, 17:36, 21:35, 23:03

pracovné dni v čase cez prázdniny: 5:25, 6:24, 7:10, 10:00, 12:13, 13:38, 15:00, 16:05, 17:36, 21:35, 23:03

soboty: 9:48, 12:10

nedele a sviatky: 7:45, 10:15

Zdroj: KR PZ Trenčín, www.mhdpuchov.sk