V Púchove pribudla nová monitorovacia stanica SHMÚ

129

V septembri 2021 na Ulici 1. mája pribudla nová automatická monitorovacia stanica kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Monitorovacia stanica je jednou z 52 staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

Púchov sa tak zaradil medzi mestá, kde sú koncentrácie znečisťujúcich látok, teda stav ovzdušia monitorovaný prostredníctvom referenčných metód počas celého roka nepretržite 24 hodín denne. Namerané hodnoty z novo osadenej monitorovacej stanice sú dostupné na webstránke SHMÚ  a taktiež na mape web aplikácie dnesdycham.sk, kde je možné sledovať aktuálny stav kvality ovzdušia aj v ďalších vybraných lokalitách na Slovensku.

Mestská pozaďová stanica v Púchove umožňuje obyvateľom sledovať koncentrácie týchto základných znečisťujúcich látok: PM2,5 a PM10 (prachové častice), ďalej oxidov dusíka, oxidu siričitého a oxidu uhoľnatého. Keďže znečisťujúce látky prítomné v ovzduší môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, rozsah znečistenia sa zisťuje meraním práve v dýchacej zóne. Niektoré z týchto znečisťujúcich látok vstupujú do chemických reakcií s ostatnými vo vzduchu prítomnými zlúčeninami za vzniku ďalších, viac či menej nebezpečných látok, a preto je potrebné pravidelne merať ich koncentrácie v atmosfére.

Kvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči limitným a cieľovým hodnotám na základe celoročných meraní. Legislatíva EÚ stanovuje limitné a cieľové hodnoty pre znečisťujúce látky ako minimálne požiadavky na kvalitu ovzdušia, ktoré nepredstavujú zdravotné riziko vzhľadom na dlhodobé pôsobenie. Ďalším zavedeným mechanizmom na ochranu zdravia obyvateľstva je smogový varovný systém. Nebezpečné pre zdravie ľudí je totiž aj krátkodobé vystavenie sa extrémne vysokým koncentráciám znečisťujúcich látok. V takomto prípade môže SHMÚ vyhlásiť tzv. smogovú situáciu. Smogová situácia nastáva, ak dôjde k prekročeniu informačného alebo výstražného prahu v prípade znečisťujúcich látok PM10, oxidu siričitého, oxidu dusičitého alebo ozónu. Hodnoty koncentrácií pre informačný alebo výstražný prah sú pre každú zo sledovaných látok nastavené rozdielne, v závislosti od ich vplyvu na zdravie.

Znečistené ovzdušie nevplýva na všetkých ľudí rovnako. Ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva, kam sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori. Na webovej stránke dnesdycham.sk nájdete bližšie informácie nielen k zdravotným dopadom jednotlivých znečisťujúcich látok, ale aj aktuálne odporúčania, či je potrebné obmedziť Vaše aktivity vo vonkajšom prostredí.

Viac informácií ku kvalite ovzdušia hľadajte tiež na webovej stránke www.populair.sk, prípadne môžete s ďalšími otázkami kontaktovať manažérky kvality ovzdušia pre Trenčiansky kraj, ktoré sú aj autorky tohto textu:

Petra Baďurová Renčová, Trenčiansky samosprávny kraj, petra.badurova_rencova@tsk.sk

Katarína Mičáková, Ministerstvo životného prostredia SR, katarina.micakova@enviro.gov.sk