V Púchovskom okrese od štvrtku opäť platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

304

V okrese Púchov, ako aj v ďalších šiestich okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlásili vo štvrtok 6. augusta opäť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V prípade dlhodobo pretrvávajúceho teplého a suchého počasia ho vyhlasujú jednotlivé okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi a na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v spolupráci s miestnymi Obvodnými lesnými úradmi.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať
porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť
vypracovávajú časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov. Ďalej sú povinní zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia
na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Musia tiež prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru