Valné zhromaždenie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. riešilo práva menšinových vlastníkov spoločnosti

175

Dňa 20. septembra sa konalo Valné zhromaždenie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., aby schválilo postup vo veci majetkových podielov a žaloby Ing. Andreja Šamánka na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti a zmene spoločenskej zmluvy – zosúladenie existujúceho stavu so zákonným.

Valného zhromaždenia MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. sa zúčastnili všetci spoločníci: spoločníka mesto Púchov zastupoval na základe plnej moci od primátora Mgr. Rastislava Heneka zástupca primátora Roman Hvizdák, spoločníci Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek boli zastúpení ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU ŠTRBÁŇ, s.r.o.

Schválenie postupu vo veci žaloby Ing. Andreja Šamánka na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti

Konateľ informoval, že dňa 25.8.2017 bola zo strany spoločníka spoločnosti Ing. Andreja Šamánka podaná žaloba na spoločnosť vo veci, aby súd rozhodol o skončení účasti spoločníka v spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Konateľ spoločnosti požiadal, aby sa spoločníci vyjadrili k žalobe a krokom, ktoré doposiaľ urobil v záujme ochrany spoločnosti. JUDr. Školek vyjadril názor, že žaloba vo veci skončenia účasti Ing. Šamánka na spoločnosti bola podaná účelovo, nakoľko existuje nezákonný stav, ktorý umožňuje spoločníkovi domáhať sa vyplatenia vyrovnávacieho podielu vo výške 10%.

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie, v ktorom nesúhlasí so zrušením účasti spoločníka Andreja Šamánka v spoločnosti a poveruje konateľa v zastúpení právnou kanceláriou JUDr. Antona Školeka, aby vo veci podanej žaloby vykonal všetky právne kroky, aby súd nezrušil účasť spoločníka v spoločnosti. Uznesenie bolo schválené 80 hlasmi za (Mesto Púchov), proti hlasovalo 20 hlasov (Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek).

Zmena spoločenskej zmluvy – zosúladenie existujúceho stavu so zákonným

Právny zástupca menšinových spoločníkov vyjadril stanovisko, že predloženým návrhom na zmenu Spoločenskej zmluvy súvisiacim so zúžením práv spoločníka vo vzťahu k hlasovaniu, podielu na zisku a vyporiadacieho podielu dôjde k výraznému obmedzeniu práv spoločníkov. S takýmto návrhom menšinoví spoločníci nesúhlasia. Poukázal tiež na ustanovenia Obchodného zákonníka, kde na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.

Valné zhromaždenie potom hlasovalo o schválení zmien spoločenskej zmluvy formou zosúladenia existujúceho stavu so zákonným tak, aby menšinový vlastníci mali práva zodpovedajúce ich majetkovému podielu na základnom imaní spoločnosti. Uznesenie bolo schválené 80 hlasmi za (Mesto Púchov), proti hlasovalo 20 hlasov (Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek). Týmto rozhodnutím sa doterajšie 10%-ne podiely menšinových spoluvlastníkov znížili na 0,055%-né pri práve na rozdeľovaní zisku spoločnosti, hlasovacom práve, práve na vyporiadací podiel spoločníkov na čistom obchodnom imaní spoločnosti, ale tiež pri povinnosti podieľať sa na stratách spoločnosti. Podiely Mesta Púchov sa naopak zvýšili z 80% na 99,89%, teda do výšky jeho majetkovému podielu na základnom imaní spoločnosti.

Zdroj: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.