Októbrové investičné akcie mesta

329

Z dvoch miliónov eur určených poslancami mestského zastupiteľstva na tohtoročné investície sa časť ujde aj na rekonštrukcie v okrajových častiach mesta – napr. v miestnych častiach Ihrište a Hoštiná sa obnovia miestne kultúrne domy.

Dom kultúry Ihrište – rekonštrukcia prístavby a interiéru

Cieľom investičného zámeru je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu prístavby ako aj jej statiky, v ktorej sa nachádza pódium a zároveň zvýšenie úrovne vzhľadu interiéru a objektu. Práce boli už zahájené a mali by sa ukončiť do 15. decembra 2017. Vysúťaženým dodávateľom prác je Dušan Ondrišík z Lazov pod Makytou s cenou 69.999 eur (vrátane DPH).

Dom kultúry Hoštiná – výmena okien a dverí

Zámerom tejto akcie je výmena okien a dverí na objekte z dôvodu zlepšenia tepelno-technických podmienok objektu. Dodávateľom vysúťažených prác je firma Williman, s.r.o. z Považskej Bystrice za sumu 11.857 eur (vrátane DPH). Zároveň oddelenie výstavby mesta zabezpečuje aj projekt rekonštrukcie vykurovacieho systému objektu, ktorý spracováva súťažou vybratá firma Sládek a syn, s.r.o za sumu 675 eur. Súčasťou projektu bude položkový rozpočet rekonštrukcie kúrenia.

Vŕšok – odvodnenie územia v časti Horných Kočkoviec

Pre realizáciu zatrubnenia existujúceho, pri návalových dažďoch problematického, odvodňovacieho systému ponúkol v súťaži najnižšiu cenu Dušan Ondrišík z Lazov pod Makytou, a to sumu 35.275 eur (vrátane DPH). Práce už boli zahájené, ukončenie diela je plánované na 15. októbra. Záručná doba vykonaného diela je 36 mesiacov.

Púchovská skala – rekonštrukcia komunikácie

Mesto Púchov 22. septembra prostredníctvom elektronického trhoviska vysúťažilo rekonštrukciu komunikácie, ktorá vedie na Púchovskú skalu. Rekonštrukcia komunikácie je financovaná z poskytnutého príspevku z Mimoriadneho fondu LESY Slovenskej republiky, š.p. Celková cena diela je 14.700 eur (vrátane DPH). Práce majú byť ukončené do konca októbra. Záručná doba vykonaného diela je 60 mesiacov.

Z podkladov MsÚ spracoval a foto: Slavomír Flimmel