Verejnosť môže v hlasovaní rozhodnúť o obnove rokokového organu v Trenčianskych Bohuslaviciach

23

Iniciatíva Poklady Slovenska, venovaná obnove a osvete v oblasti ohrozených kultúrnych pamiatok, spustila opäť očakávané verejné hlasovanie. Priaznivci historického umenia môžu touto formou podporiť jedno z deviatich, nánosmi času poznačených diel a rozhodnúť o pridelení grantu na jeho odborné zreštaurovanie. V rámci už 15. ročníka verejnosťou obľúbeného programu venuje Nadácia VÚB s týmto zámerom 50-tisíc eur. Medzi pamiatky, uchádzajúce sa do 15. júna o hlasy verejnosti, patrí aj unikátny rokokový organ z Kaplnky Panny Márie Erdödyovského kaštieľa v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Deväť pamiatok do finále tohtoročnej súťaže vybrala opäť nezávislá komisia odborníkov spomedzi takmer 200 verejne zaslaných tipov, a to zo 109 miest a obcí Slovenska. Experti z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva pamiatok zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce.

Pamiatka v obci pri Novom Meste nad Váhom môže získať financie na odborné zreštaurovanie

Organ z Kaplnky Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach pochádza z roku 1783 a je dielom významného organára Johanna Henckeleho. Sochárska a rezbárska výzdoba organovej skrine sú prácou sochára Petra Buchbergera. Organ so zlátenými drevorezbami a sochami z lipového dreva je neodmysliteľnou súčasťou rokokovej kaplnky, ktorá je jedným pozostatkom Erdödyovského kaštieľa. Unikátny je nielen tým, že je rokokový, ale aj svojim tvarom a umiestnením, pripomínajúcim umiestnenie kazateľnice, pretože tento zložitý hudobný nástroj býva umiestnený na chóre. Reštaurovanie organu, ktorý bol vo veľmi zlom stave, sa už realizuje a je potrebné vykonať jeho záverečnú etapu.

Prehľad ďalších pamiatok v hlasovaní

O grant na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB vo výške 50-tisíc eur aktuálne súťaží aj ďalších osem pamiatok:  

  • zreštaurovanie vzácnych fresiek z polovice 15. storočia v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse pri Zvolene, ktoré prispeje k zachovaniu odkazu prejavov vyspelého sakrálneho umenia obdobia gotiky na našom území,
  • obnova vstupného portálu neskorogotickej Baziliky sv. Kríža v Kežmarku, ktorý vyniká na našom území neobvyklými, združenými vstupmi so vzácnou výzdobou, datovanou ku koncu 15. storočia,
  • zreštaurovanie pamätníka vďačnosti obyvateľov Rožňavy – sochy Františky Andrássyovej, ktorá bola ako manželka grófa v histórii Gemera mimoriadne obľúbená za jej dobrosrdečnosť, starostlivosť o ľudí v núdzi a prínos pre systémový rozvoj regiónu,
  • obnova Kaplnky sv. Hildegardy v kúpeľnom parku Sliač z 19. storočia, ktorá je ojedinelým predstaviteľom sakrálnej stavby evokujúcej antickú stĺpovú architektúru a jej súčasťou sú aj nástenné maľby významného slovenského maliara Jozefa Hanulu z 30-tych rokov 20. storočia,
  • zreštaurovanie monumentálneho obrazu Krst Krista od maliara Erasma Schrotta, ktorý je súčasťou neskorobarokového oltára v Kostole sv. Jána Krstiteľa v centre spišského mestečka Stráže,
  • obnova vzácnych exteriérových fresiek od talianskych majstrov z polovice 15. storočia, ktoré sa nachádzajú na apside gotického kostola Márie Kráľovnej anjelov v Rajeckej Lesnej,
  • vyhotovenie faksimile, odbornej reprodukcie významných diel Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici – Biblie z roku 1555, preloženej Martinom Lutherom, a diela Notitia od Mateja Bela z 18. storočia,
  • obnova stredovekého kamenného pastofória – schránky na uchovávanie Eucharistie – v pôvodne gotickom Kostole sv. Heleny a Krista Kráľa, ktorý sa nachádza v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza.

Verejnosť môže za vybrané pamiatky zahlasovať do soboty 15. júna prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady. Záujemcovia na nej nájdu aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých finálových pamiatok.Poklady Slovenska je jediná verejná hlasovacia súťaž svojho druhu venovaná financovaniu obnovy  chátrajúcich historických objektov a umeleckých diel na Slovensku. Ide o kľúčovú iniciatívu Nadácie VÚB, ktorá sa za 20 rokov svojej histórie vyprofilovala na jedného z najväčších podporovateľov záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí aj so strategickým zameraním talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Nadácia doteraz prerozdelila na obnovu pamiatok cez rôzne partnerstvá a programy vrátane hlasovacej súťaže Poklady Slovenska granty v hodnote 3,5 milióna eur. Popis a lokalitu všetkých oživených pamiatok z tohto zdroja podpory približuje aj prehľadná interaktívna Mapa Pokladov Slovenska.

Nadácia VÚB