Rokovalo Mestské zastupiteľstvo Púchov

61

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 22. mája 2024 do zasadačky Mestského úradu Púchov.

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 12.4.2024 bola schválená Mestu Púchov žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty a to vo výške 730 132,42€. Podmienkou poskytnutia NFP je zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu vo výške minimálne 8% z celkových oprávnených výdavkov. Celková rozpočtovaná výška oprávnených výdavkov projektu je 793 622,20€, z čoho zákonná 8% spoluúčasť mesta predstavuje sumu 63 489,78€. Poslanci financie pre projekt schválili rovnako ako prijatie úveru od Environmentálneho fondu.

Zastupiteľstvo tiež schválilo zabezpečenie realizácie projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v meste Púchov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Programu Slovensko 2021-2027. Schválilo tiež zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 34 088,96€, čo predstavuje 8% z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 426 112,00€.

Poslanci ďalej schválili úpravu rozpočtu mesta a vzali na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 13.3.2024 o výsledku kontroly vybraných položiek príjmov obcí, ktorá kontrola bola vykonaná od 6.12.2023 do 22.2.2024 a predmetom ktorej boli príjmy z dane z nehnuteľností a príjmy z prenájmu za obdobie 2020-2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo prípravu a podanie projektového zámeru integrovanej územnej investície Rade Partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu TSK a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektu Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy Autobusovej stanice pri Continental Púchov v rámci Výzvy z Programu Slovensko 2021-2027 zameranej na podporu rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK. Celková výška oprávnených výdavkov projektu bude cca 2,5 mil € podľa rozpočtu vyhotoveného k PD.

Poslanci vzali na vedomie prípravu a podanie projektového zámeru integrovanej územnej investície Rade Partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu TSK a podanie žiadosti o NFP na financovanie projektu Zlepšenie infraštruktúry VOD – nákup elektrických celonízkopodlažných autobusov pre MAD v Púchove v rámci Výzvy z Programu Slovensko 2021-2027 zameranej na podporu rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK žiadateľa Autobusová doprava Púchov, a.s. Celková výška oprávnených výdavkov projektu bude cca 530 000€.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie prípravu a podanie žiadosti o NFP na financovanie projektu „Triedený zber komunálnych odpadov – Podnik technických služieb mesta, s.r.o. v rámci Výzvy z Programu Slovensko 2021-2027 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov žiadateľa Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Predmetom projektu je nákup mulčovača so zberom, zvozového vozidla hákového nosiča kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov a kosačky so zberom a turbínou. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 422 966,19€, z čoho zákonná 8% spoluúčasť žiadateľa predstavuje sumu 33 837,30€.

Primátorka mesta Katarína Heneková informovala v bode rôzne o úspešnej žiadosti o grant Zelené oči s Projektom samé bylinky a bobuľky, ktorý by mal byť realizovaný v období od júna do októbra tohto roka na Ulici Mládežnícka 1431. Participovať na projekte budú občania mesta, členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov a žiaci ZŠ Mládežnícka.

Slavomír Flimmel