Voľba hlavného kontrolóra musela byť odložená

621

V pondelok 24. apríla zasadalo v Malom župnom dome Mestské zastupiteľstvo. Prvým a hlavným bodom rokovania poslancov bola voľba hlavného kontrolóra.

Siedmi kandidáti na nového hlavného kontrolóra z ôsmych prihlásených sa dostavili pred poslancov Mestského zastupiteľstva. Ešte predtým, ako sa mohli poslancom predstaviť so svojimi koncepciami, vystúpil mestský právnik JUDr. A. Školek. Oznámil zastupiteľstvu, že odvolaný hlavný kontrolór Mgr. M. Jurči doručil ráno na Mestský úrad oznámenie o podaní žaloby o preskúmanie zákonnosti uznesenia MsZ č.3/2017 z dňa 22.2.2017, ktorým bol zbavený funkcie. JUDr. A. Školek ďalej konštatoval, že ak je takáto žaloba podaná, tak poslanci MsZ nemôžu zvoliť nového kontrolóra až do meritórneho rozhodnutia súdu. Po 15-minútovej prestávke poslanci rozhodli, že voľbu hlavného kontrolóra prerušia tak, ako to vyžaduje zákon.

Poslanci po diskusii schválili Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2016 a hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2016. Opozičných poslancov zaujímali najmä záporné výsledky hospodárenie MŠK a spoločností skupiny MEDIAL.

V ďalšom bode rokovania poslanci prerokovali a schválili Organizačný a prevádzkový poriadok Mestskej polície Púchov. Poslanci tiež schválili návrh na zmenu uznesenia MsZ vo veci kúpy pozemku od spoločnosti PARI s.r.o, teda že pozemok parkoviska pri futbalovom štadióne nekúpi mesto, ale MŠK, s.r.o. Prerokovali a schválili úpravu rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017 a vzali na vedomie informáciu o investičných akciách.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo konateľov spoločnosti MsBP Servis, s.r.o. Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andreja Šamánka. Schválilo zmenu názvu mestskej spoločnosti MEDIAL IN s.r.o. a úpravu jej predmetu činnosti. Predseda ekonomickej komisie a predseda Dozornej rady MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. Ing. Daniel Lako predložil návrh, aby sa jeho dcérska spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. transformovala do 100-percentnej mestskej spoločnosti MEDIAL IN s.r.o. Nová spoločnosť bude fungovať pod novým názvom Púchov servis s.r.o. Poslanci jeho návrh schválili a do funkcie konateľa novej spoločnosti schválili Ing. Ivana Andrejčíka, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o a prokuristu MsBP Servis, s.r.o.

Poslanci schválili členstvo Mesta Púchov v ZMOSe a prerokovali správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ. Poslednými bodmi rokovania boli dotácie, diskusia a interpelácie poslancov.