Voľby prezidenta Slovenskej republiky

222

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú voľby prezidenta Slovenska, ktorých prvé kolo sa uskutoční 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019.

Ustanovenie volieb

Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave SR, v článkoch 101 až 107 a v Zákone 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Voľbu musí vyhlásiť predseda NR SR najneskôr 55 dní pred dňom jej konania.

Prezident je volený v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo aspoň 15.000 občanov, na základe petície. Návrh sa musí odovzdať predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NR SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

Na zvolenie je nutný zisk nadpolovičnej väčšiny platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.

Kandidáti

Kandidáti, ktorí v termíne odovzdali hárky s 15-tisíc podpismi občanov resp. 15 poslancov NR SR – radení sú podľa abecedy ich priezviska:

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Mesto vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne – na Mestskom úrade, č.dv.14 najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.3.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.3.2019) v úradných hodinách MsÚ;
 • v listinnej forme – na adresu Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21, 02018 Púchov tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na MsÚ najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.2.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019);
 • elektronicky – na: volby@puchov.sk príp. andrea.hradnanska@puchov.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na MsÚ najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.2.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019).

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.3.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.3.2019).

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

V meste Púchov je pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 vytvorených 18 volebných okrskov. Občania oprávnení voliť dostanú do domácností oznámenia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v termíne do 19.2.2019.

V súlade s § 8 ods.1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určili dňa 28.1.2019 v meste Púchov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019 tieto volebné okrsky a volebné miestnosti v nich:

Oznam o zmene volebných miestností v dvoch volebných okrskoch

Oproti predchádzajúcim voľbám došlo v dvoch volebných okrskoch k zmene volebných miestností – sú to volebné okrsky č. 4 a 7.

Volebný okrsok č. 4, ktorý bol v minulosti v miestnosti Stavebné bytové družstvo, Námestie slobody č.s. 560/10, sa bude nachádzať v miestnosti Základná škola Mládežnícka, č.s. 1434/16.

Volebný okrsok č. 7, ktorý bol v minulosti v miestnosti Požiarna zbrojnica, Požiarna ul. č.s. 1245/6, sa bude nachádzať v miestnosti Základná škola Jána Amosa Komenského, č.s. 652/50.

Delegovanie do volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor. Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2016, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:  SMER – sociálna demokracia, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – NOVA, Slovenská národná strana, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, SME RODINA – Boris Kollár, MOST-HÍD, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ). Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor primátorke mesta v lehote do 11. 2. 2019. Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, elektronicky: volby@puchov.sk. Osobne možno odovzdať oznámenia o delegovaných členoch a náhradníkoch najneskôr v pondelok do 17:00 hod. – preberanie na Mestskom úrade, č. dverí 17, Ing. Zuzana Brindzová, PhD. – mobil: 0917 988 943, od 17:00 hod. do 24:00 hod. – preberanie prostredníctvom hliadky MsP – mobil: 0903 132 333.

Ing. Zuzana Brindzová, PhD., poverená zastupovaním vedúceho Právno-organizačného oddelenia MsÚ,
Ilustračné foto: www.prezident.sk