Vplyv nezamestnanosti na aktivačnú činnosť v okrese Púchov

180

Dopad koronakrízy sa odrazil na slovenskom pracovnom trhu aj v máji. Nezamestnanosť vrástla najviac za tri roky, rast bol však oproti aprílu miernejší. V máji tohto roka miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,20 %. Medzimesačne v porovnaní s aprílom 2020 tak vzrástla o 0,63 percentuálneho bodu.

Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj, a to 10,93 %. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 9,56 % a Košický kraj s 9,77 %. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (20,66 %). Najnižšiu (3,19 %) dosiahol okres Bratislava V.

Z uvedeného grafu vidíme, že miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Púchov v tomto roku začala výraznejšie rásť v mesiaci apríl. Na počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zapojili do projektov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“), to však nemalo žiadny vplyv, práve naopak, v mesiaci máj bol úbytok týchto uchádzačov. Bolo to spôsobené tým, že v dôsledku mimoriadnej situácie COVID-19 bolo uzatváranie nových dohôd na tieto projekty pozastavené.

Mesto Púchov zatiaľ nezaznamenalo žiadny výrazný úbytok aktivačných pracovníkov. V prípade ak tieto projekty nebudú opätovne spustené v najbližšej dobe, začiatkom augusta môžeme očakávať prvý úbytok aktivačných pracovníkov. Nielen pre Mesto Púchov, ale aj pre okolité obce v okrese, to bude znamenať nárast problémov, pretože obce s aktivačnými pracovníkmi počítajú a v mnohých prípadoch im nahrádzajú nedostatok pracovnej sily. Konkrétne v meste Púchov budú aktivační pracovníci chýbať predovšetkým v mestských škôlkach, Podniku technických služieb mesta a v mestskom zariadení Veci za úsmev, ktorého fungovanie by tým mohlo byť ohrozené.

V roku 2020 úrady práce ponúkali v rámci aktivačných prác rôzne druhy a typy projektov: dobrovoľnícka služba podľa §52a a menšie obecné služby podľa §52 zákona o službách zamestnanosti a novo spustený projekt s názvom „Pomôž svojej obci“. Projekty sa líšia podmienkami, ktoré musia byť na nich splnené, bližšie informácie sú uvedené v tabuľke nižšie.

Podľa najnovších informácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, dobrovoľnícka služba podľa §52a je síce spustená, ale na tomto projekte zostalo málo finančných prostriedkov. Úrad práce povolil mestu Púchov uzatvoriť dohodu len s jedným uchádzačom, pričom o tento projekt je najväčší záujem aj z dôvodu, že je na ňom vyplácaná najvyššia suma príspevku zo všetkých projektov. Naopak na projekte „Pomôž svojej obci“ je dostatok finančných prostriedkov, projekt je ale zatiaľ stále pozastavený. Mestá a obce, ale aj úrady práce, čakajú na jeho opätovné spustenie. Záujem o zapojenie sa do týchto projektov je teda veľký aj zo strany uchádzačov, aj zo strany miest a obcí.

V porovnaní s minulým rokom tento rok je do projektov z úradu práce zapojených menej uchádzačov. Hlavný dôvod nie je v nedostatočnom záujme, ale v objeme financií, ktoré štát vyčlenil na tieto projekty. Napríklad v priebehu tohto roka, štát poslal na dobrovoľnícku službu zhruba o polovicu menej finančných prostriedkov oproti roku 2019.

Z uvedeného možno predpokladať a konštatovať, že počet nových uchádzačov, ktorí budú chcieť byť zapojení do aktivačných prác, bude v najbližšej dobe ešte rásť vzhľadom na vývoj na trhu práce v dôsledku koronakrízy. Ďalším problémom sú aj podmienky, ktoré musia uchádzači spĺňať, aby sa mohli zapojiť do projektu. Napríklad jedna z podmienok zapojenia sa do dobrovoľníckej služby je dlhodobá nezamestnanosť, teda evidencia na úrade práce minimálne 12 mesiacov, čo je ale dlhá doba aj pre samotného uchádzača. Pre potreby zaradenia do projektu by mohla byť táto doba aj kratšia, keďže občan, ktorý zostane bez práce, je ohrozený nielen z hľadiska straty príjmu, ale aj z hľadiska straty pracovných návykov a veľakrát aj sociálnych kontaktov.

V súčasnosti musíme len čakať na vyjadrenie a pokyny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o ďalšom fungovaní projektov. Vzhľadom na vývoj na trhu práce dúfame, že štát zváži aj možnosť vytvorenia nových projektov, poprípade úpravu podmienok pri už existujúcich projektoch.

Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS, MsÚ