Z rokovania júnového mestského zastupiteľstva

181

Primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo v stredu 24. júna 2020 od 9:00 hod. v Divadle Púchov.

Zloženie sľubu nového poslanca

V úvode zasadnutia poslanci vzali na vedomie informáciu o zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 4 Bc. Romana Hvizdáka, ku ktorému došlo zo zákona dňa 11.06.2020. Následne zložil poslanecký sľub náhradník Mgr. Marián Mišún, ktorý získal vo voľbách vo volebnom obvode č. 4 najviac hlasov zo všetkých nezvolených kandidátov.

Kontrolné správy hlavnej kontrolórky

Po obvyklom bode Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta vystúpila hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Kavecká s kontrolou plnenia otvorených uznesení MsZ a Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2020. Poslanci schválili plánované kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, transparentnosti a dodržiavania príslušných legislatívnych predpisov pri verejnom obstarávaní zákaziek na mestskom úrade a plánované kontroly mestských spoločností Púchov servis, s.r.o. a Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Hlavná kontrolórka tiež informovala zastupiteľstvo o svojej kontrole hospodárenia v ZŠ Gorazdova ul.

VZN o určení výšky mesačných príspevkov v školách

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mgr. Daniela Gabrišová predložila zastupiteľstvu návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času a v školskej jedálni. Navrhované zmeny k 1.9.2020 napr. sú: zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ o 1,00 € (pre dieťa z 3,50 € na 4,50 €, pre dospelú osobu zo 4,00 € na 5,00 €), zvýšenie režijných nákladov z 1,44 € na 1,79 € na jedno hlavné jedlo pre žiakov iných zriaďovateľov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby.

Zmena VZN o miestnych daniach

Vedúca ekonomického oddelenia Ing. Lucia Pružinská predložila poslancom na schválenie návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov. Týmto návrhom Mesto Púchov ako správca dane oslobodzuje od dane (od účinnosti predmetného VZN do 31.10.2020) za užívanie verejného priestranstva z dôvodu dopadov situácie pandémie COVID 19, a to v časti užívania priestranstva za účelom letnej terasy a predajného zariadenia pri prevádzkach predávajúcich vystavený tovar.

Zmena VZN o využívaní verejných priestranstiev

Vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy Ing. Zuzana Brindzová predložila zastupiteľstvu návrh VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území mesta Púchov. V doplnkoch sa napr. stanovuje, že: „Na verejných a verejne prístupných priestranstvách je zakázané vyberať odpad zo zberných nádob a znečisťovať tým okolie zberných miest.“ Poslanci schválili nový paragraf VZN Ochrana spolužitia občanov: „Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, tekutými a pevnými odpadmi a tienením. Je zakázané v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov obťažovať občanov hlukom pochádzajúcim z výrobnej, priemyselnej alebo stavebnej činnosti.“

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Prednostka mestského úradu JUDr. Iveta Brindzová poslancom predložila na schválenie Dodatok č. 2 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Týmto návrhom Dodatku mesto upravuje možnosť znížiť nájomné za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Púchov z titulu dopadov situácie COVID-19 na nájomcov týchto priestorov. Taktiež je upravené čerpanie finančných prostriedkov z transparentného účtu.

Dodatok Štatútu participatívneho rozpočtu

Ing. Zuzana Brindzová vypracovala a zastupiteľstvu predložila na schválenie Dodatok č. 1 – Štatút participatívneho rozpočtu, ktorý si vynútila pandémia COVID-19. Dodatok stanovuje, že v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa osobitného zákona a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie mesta, je primátor mesta Púchov oprávnený oznámiť zrušenie procesu participatívneho rozpočtu pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie finančných prostriedkov a bez nároku jednotlivých navrhovateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

Zmeny členov v dozorných radách, komisiách a školských radách

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa Bc. Romana Hvizdáka členstva v dozorných radách v spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s., MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o. a na jeho miesto schválila menovanie Ing. Lukáša Ranika. Poslanci odvolali bývalého poslanca Bc. Romana Hvizdáka z komisie grantových a dotačných projektov a komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže. Nového poslanca Mgr. Mariána Mišúna zvolili za člena komisie grantových a dotačných projektov a komisie na ochranu verejného záujmu. Naďalej ostáva pracovať v komisii ochrany verejného poriadku, kde pracoval doteraz ako neposlanec. Marián Mišún nahradil Romana Hvizdáka aj v školských radách Základnej umeleckej školy a Materskej školy na Požiarnej 1291.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov 2020

Ing. Lucia Pružinská poslancom navrhla úpravu rozpočtu, kde najväčšou položkou (45.850 eur) bola položka Rozšírenie kapacity MŠ Lienka – doplnenie pôvodného riešenia dopadových plôch na ihrisku v areáli MŠ v zmysle platných bezpečnostných noriem a interiérové vybavenie. Poslanci tiež schválili 20.000 eur na strategické plánovanie – projektové dokumentácie – pokračovanie Dvorov (pre grant IROP) a odbočovací pruh ul. Hollého (grant MAS Naše Považie) a 10.370 eur na spoluúčasť na grante nového kompostoviska.

Informácia o investičných akciách mesta

Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Ing. Miroslav Svorada informoval zastupiteľstvo o investičných akciách mesta. Najväčšou akciou v predchádzajúcom období bola investičná akcia Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája s nákladmi takmer 400.000 eur a akcia Hasičská zbrojnica Púchov – verejné priestranstvo + sociálne zariadenie s nákladmi 53.000 eur. Viaceré akcie museli byť pre koronakrízu odložené na neskoršie obdobie. Ide najmä o projekt Stavebné úpravy ZUŠ s predpokladanými nákladmi 257.430 eur.

Futbalové ihrisko v Nosiciach

Poslanci okrem iného tiež schválili uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií v súvislosti s realizáciou stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina“, predmetom ktorej je záväzok Železníc Slovenskej republiky, že prevedie bezodplatne stavebné objekty do vlastníctva Mesta Púchov. Ide o nové futbalové ihrisko v katastri Nosice s inžinierskymi sieťami. Celková hodnota stavebných objektov predstavuje sumu 416.879 eur. Stavebné objekty bude prevádzkovať spoločnosť MŠK Púchov, s.r.o.

Nájomné byty na Kolonke

V záverečnej časti rokovania mestského zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ. V časti Rôzne primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková a prednostka mestského úradu JUDr. Iveta Brindzová poslancov informovali, že bola vrátená žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Poslanec Ing. Daniel Lako navrhol v tejto súvislosti uznesenie, v ktorom Mestské zastupiteľstvo Púchov vyjadruje vôľu „pokračovať v projekte obstarania nájomných bytov v lokalite Kolonka, ktorý sa technicky, vecne a z hľadiska spôsobu financovania upraví na podmienky aktuálnej legislatívy v oblasti poskytovania dotácií a úverov na obstaranie nájomných bytov, pričom sa mesto bude zaoberať aj inými formami výstavby a financovania nájomných bytov v tejto lokalite.“

Transparentný účet „Púchov spolu proti koronavíru“

Poslanci tiež schválili rámcové podmienky čerpania finančných prostriedkov z transparentného účtu Mesta Púchov „Púchov spolu proti koronavíru“. Pre účely posudzovania žiadosti sa za dôvod súvisiaci s koronakrízou považuje najmä: strata zamestnania alebo zníženie mesačného príjmu z dôvodu koronakrízy, prípadne výskyt iných skutočností, majúcich za následok zníženie príjmu alebo navýšenia výdavkov v domácnosti v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Maximálna čiastka finančného príspevku je 200 eur/žiadateľ, pričom žiadosť je možné podať aj opakovane.

Slavomír Flimmel