Vybuduje Slovak Telekom optickú komunikačnú sieť Pod Lachovcom?

456

V minulom čísle PN som informoval obyvateľov rodinných domov v časti Pod Lachovcom o prípravnom procese realizácie optickej siete, v rámci ktorého dostali do poštových schránok tlačivá od firmy Slovak Telekom „Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete“.

Dňa 31.5.2018 na základe oznámenia MsÚ verejnou vyhláškou začalo územné konanie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie, ktorého som sa zúčastnil (bohužiaľ ako jediný zástupca verejnosti…) a z ktorého predkladám obyvateľom informácie, ktoré by mali pomôcť pri rozhodovaní tým obyvateľom, ktorí zatiaľ jednoznačne výhodnú ponuku Telekomu odmietajú akceptovať.

Výhody a benefity z pripojenia sú podrobne popísané v tlačive, ktoré ste obdržali a tie jednoznačne hovoria v prospech akceptácie tejto ponuky. Z rokovania s investorom však vyplynulo, že kľúčovým parametrom, na základe ktorého sa investor bude rozhodovať či v danej ulici optickú sieť zrealizuje je súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov rodinných domov. Ku dňu 31.5. je stav nasledovný:

Ulica J.A.Komenského – súhlas dalo 10 z 18
J.Kráľa – súhlas dalo 44 zo 76
Vodárenska – súhlas dalo 7 z 10
Podjavorínskej – súhlas dalo 9 z 25 (chýbajú min. 4)
Sládkovičová – súhlas dalo 16 z 36 (chýbajú min. 3)
Kuzmányho – súhlas dalo 7 z 12
Za cintorínom – súhlas dalo 3 z 3
Pod Lachovcom – súhlas dalo 18 zo 42 (chýbajú min. 4)
Hoštínska – súhlas dalo 3 zo 4

Z uvedeného je jasné, že väčšina našich ulíc tento kľúčový parameter ako tak spĺňa. Spamätať a rozhýbať sa však musia obyvatelia ulíc Podjavorínskej, Sládkovičovej a Pod Lachovcom, alebo môžu o optickej sieti „snívať“ ďalšie desaťročia… V tomto týždni rozbehnem osobné rokovania so správcami bytových domov, SVB, s firmami a organizáciami pôsobiacimi v našej mestskej časti. Mojím osobným cieľom je, aby v našej miestnej časti bola optická sieť realizovaná medzi prvými ako pilotný projekt. Z rokovania s investorom vyplynulo, že v mesiaci jún bude dokončená PD. V týchto dňoch je teda ešte možné doručiť tlačivo „Súhlas…“ mne osobne, alebo do mojej poštovej schránky na ul. J. Kráľa a nielen z ulíc, ktoré sú k 31.05. zatiaľ „mimo hry“.

No a záverečná veta platí aj pre ostatné mestské časti (samostatné projekty), v ktorých investor rozdal v úvode uvedené tlačivá a odozva zo strany obyvateľov je takmer nulová… V dobe, keď informácie a rýchlosť ich dostupnosti sa stávajú jednoznačne najvýhodnejším artiklom úspešnosti v rozhodovaní, či podnikaní sú optické siete nevyhnutnosťou ako pre človeka funkčný krvný obeh. Nevyužiť ponuku Telekomu zadarmo doviesť toto nosné médium budúcnosti k vašim dverám, je nezodpovedné voči sebe samému a trestuhodné hlavne voči generáciám, ktoré prídu po nás.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ č.1
Foto: pixabay.com