Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018

320

Pri príležitosti Svetového dňa vody (SDV) vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku aktivity, zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

ÚVZ SR a 29 vybraných RÚVZ poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov pre dva vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody: DUSIČNANY a DUSITANY, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre malé deti. Informácie, týkajúce sa organizovania SDV v podmienkach jednotlivých úradov boli pred 21. marcom 2018 zverejnené v médiách, na webových sídlach a nástenkách ÚVZ SR a RÚVZ.

Všetky RÚVZ a ÚVZ SR počas SDV poskytovali odborné poradenstvo a konzultácie o vhodnosti budovania vlastných vodných zdrojov a o požiadavkách na kvalitu pitnej vody. Často diskutovaná bola problematika existujúcich zdrojov znečistenia (žúmp) v okolí studní, ich ochrany a možnosti úprav vody v prípade nevyhovujúcej kvality. Verejnosť zaujímali možnosti používania vody zo studní, kvalita dodávanej pitnej vody z verejných vodovodov ako aj význam stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka. Úrady poskytovali rozhovory a články pre médiá, organizovali prednášky pre deti základných škôl. Pre verejnosť boli pripravené zdravotno-výchovné materiály vo forme letákov a brožúr.

Odborní pracovníci ÚVZ SR a RÚVZ informovali občanov, ktorí priniesli vzorky vody na vyšetrenie o spôsobe zverejňovania výsledkov. Z celkového počtu 7 456 vzoriek bola v roku 2018 limitná hodnota pre dusičnany (50 mg/l-1) prekročená v 2182 vzorkách, čo predstavuje 27,99 % a limitná hodnota pre dusitany (0,5 mg/l-1) v 51 vzorkách, t.j. 0,74 %. Výsledky laboratórnych vyšetrení prinesených vzoriek vody boli uverejnené na webovom sídle ÚVZ SR, na webových sídlach jednotlivých RÚVZ alebo občanom z jednotlivých regionálnych úradov distribuované podľa vyžiadania telefonicky, e-mailom alebo si ich prišli prevziať osobne.

Občania boli upozornení, že vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda zo studne zdravotne bezpečná. Na celkové posúdenie je potrebné vykonať minimálny rozbor pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej, ktorá zahŕňa aj požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a ďalšiu chemickú kvalitu pitnej vody. Pre zlepšenie situácie a zníženie koncentrácií dusičnanov a dusitanov bolo verejnosti odporučené identifikovať a odstrániť možné zdroje znečistenia v blízkosti studne ako sú hnojiská, chovy domácich zvierat, netesné žumpy a kanalizácia, nadmerné používanie hnojív a postrekov a laboratórny rozbor vody zopakovať.

Zo strany verejnosti je o bezplatné poskytovanie vyšetrenia vzoriek vody z individuálnych zdrojov pri príležitosti Svetového dňa vody každoročne veľký záujem. Počty vyšetrených vzoriek za posledných šesť rokov sú uvedené v tabuľke:

Môžeme konštatovať, že dusičnany resp. dusitany sú naďalej najdôležitejším a pretrvávajúcim problémom vody zo studní. % prekročených vzoriek v ukazovateli dusičnany za posledných 6 rokov dosiahlo priemerne 30,79 % , čo predstavuje 1/3 analyzovaných vzoriek. V ukazovateli dusitany to bolo priemerne 2,64 % vzoriek.

Prostredníctvom SDV orgány na ochranu zdravia každoročne pripomínajú verejnosti význam „zdravotne bezpečnej vody“, ktorej používaním je možné predísť ochoreniam a prispieť k celkovému zdravotnému stavu obyvateľstva. I v roku 2018 výsledky realizovaných činností potvrdili záujem verejnosti o túto tému a skutočnosť, že na problémy využívania individuálnych zdrojov – studní je potrebné verejnosť aj naďalej upozorňovať.

RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky
Foto: pixabay.com