Na slovíčko, pán primátor

418

Akcia „Na slovíčko, pán primátor“, inými slovami povedané stretnutie primátora s občanmi, má vo volebnom obvode č. 7 – Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok už svoju tradíciu – je organizovaná každý rok v jarnom termíne.

Posledné stretnutie sa konalo 19. apríla v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská. Organizátor, ktorým je občiansky výbor v danom obvode, privítal okrem primátora mesta Púchov Rastislava Heneka, aj vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Miroslava Svoradu, pracovníka oddelenia dopravy a služieb Vladimíra Ozimého a konateľa Podniku technických služieb mesta Miloša Svobodu.

Po úvodnom slove primátora pokračovala diskusia jednotlivých občanov s už spomínanými zástupcami vedenia mesta. Občanov zaujímalo riešenie rómskej problematiky na Kolonke, riešenie dopravného značenia, revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská s multifunkčným ihriskom, opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov, riešenie tvorby parkovacích miest, odvodnenie komunikácií, vysprávky výtlkov, fajčenie študentov na Kolonke na vonkajších priestranstvách, arogantnosť majiteľov automobilov pri parkovaní na komunikáciach a chodníkoch, čistenie verejných priestranstiev, budovanie cyklochodníkov, budovanie relaxačných a oddychových zón.

Niektoré podnety od občanov sú už rozpracované v podobe projektov a príprav a v blízkej budúcnosti bude vidieť aj ich reálne zhotovenie. Prosíme občanov o dôveru a trpezlivosť.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ
Foto: S. Flimmel