Vyhodnotenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024

320

Do našich ZŠ na zápis prišlo s rodičmi 195 detí, z toho 91 dievčat, rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka bolo vydané pre 172 detí, pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materských školách ostáva 18 detí, v riešení centier poradenstva a prevencie máme ešte 7 detí.

Na zápise sme zaevidovali 2 predčasne zaškolené deti, ale i deti, ktoré spolu s rodičmi žijú v zahraničí napr. ČR, Poľsko, Nemecko, Taliansko a povinnú školskú dochádzku riešia zákonným spôsobom spolu s kmeňovou základnou školou v Púchove. Záujem rodičov o využitie ŠKD je pre 157 detí a na stravovanie v ŠJ pre 159 detí. O vyučovanie náboženstva v 1. ročníku prejavilo záujem 82% detí (70% katolícke a 12% evanjelické) a 18% o etiku.

MsÚ