Výročná schôdza Centra nepočujucich ANEPS

77

V piatok 8.3.2019 sa konala v Centre Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) na Námestí slobody výročná členská schôdza.             

Centrum nepočujúcich ANEPS je dobrovoľné občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, humanitného a charitatívneho charakteru s poslaním vytvárať podmienky pre rozvoj a uspokojovanie špecifických potrieb občanov so sluchovým postihnutím, zlepšovať kvalitu služieb v regióne mesta Púchov, poskytovať špeciálne sociálne poradenstvo, kompenzačné pomôcky, tlmočenie do posunkovej reči a starostlivosť. Pravidelnými aktivitami sú najmä klubové stretnutia, kultúrne a športové podujatia, odborná pomoc s kompenzačnými pomôckami a pod.

Predsedníčka CN ANEPS Eva Ondrášková na stretnutí privítala primátorku mesta Katarínu Henekovú, slovenskú predsedkyňu ANEPS a krajskú predsedkyňu zo Žiliny. V správe o činnosti združenia uviedla jeho aktivity – ide predovšetkým o pravidelné stretnutia každý piatok v čase od 15. do 20. hodiny v priestoroch centra na Námestí slobody. Potom sú to rôzne športové a spoločenské aktivity – napr. hranie bowlingu, pokru, „človeče nezlob se“, posedenia ku Dňu matiek a otcov, Medzinárodnému dňu nepočujúcich, Mikulášske a Vianočné posedenia. Predstaviteľky ANEPS informovali o príspevkoch na kompenzáciu TZP podľa Zákon č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V máji bude centrum robiť prezentáciu, predaj a distribúciu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Foto: S. Flimmel