Výrub stromov pri Váhu

1805

Minulý týždeň boli viacerí občania Púchova zhrození, keď videli sútok Váhu a Bielej vody. Nevedeli si vysvetliť, či výrub takmer všetkých stromov a kríkov má na svedomí masová invázia bobrov alebo vyčíňanie eurofondových štiepkárov.

Navštívili sme Mgr. Martinu Knížatovú, ktorá má na Mestskom úrade v Púchove na starosti ochranu životného prostredia. Dozvedeli sme sa od nej, že majiteľ pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. prenajal tieto pozemky dňa 25.11.2016 občianskemu združeniu ART & SPORT so sídlom v Púchove, Dvory 581. Občianske združenie požiadalo o súhlas s výrubom Mesto Púchov ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy. Mesto vydalo súhlasné stanovisko dňa 15.3. a následne Okresný úrad dňa 27.3. vydal povolenie „na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach“.

Žiadateľ odôvodnil svoju žiadosť zámerom vybudovať športový areál pre mládež.  Plánuje postaviť futbalové ihrisko a ďalšie ihriská na plážový volejbal, tenis, atletiku a všeobecnú pohybovú prípravu. Tieto zariadenia budú využívané v čase bežnej a bezpečnej hladiny vodného toku Váh a Biela voda. Vlastník pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia Stredného Váhu I. Púchov povolil, aby boli vyrezané výlučne stromy a krovité porasty potrebné na realizáciu projektu „Voľno-časový a športovo-oddychový priestor – športoviská“. Požadoval v maximálnej miere ponechať dreviny, ktoré svojou polohou netvoria prekážku pre plynulý odtok vody.

Dreviny, ktoré sa nachádzali v tomto záplavovom území, mali prevažne náletový charakter a ich výrubom sa dosiahlo zlepšenie plynulého odtoku vôd v čase povodňovej situácie. Išlo o topoľ osikový, agát biely, jaseň štíhly, vŕbu bielu a rakytovú, liesku obyčajnú, bazu čiernu a svíb krvavý. Na pozemku o veľkosti 6.000 m² bol vykonaný holorub (úplné odstránenie drevín) a na ďalších dvoch pozemkoch o súhrnnej veľkosti 6.500 m² bol výrub uskutočnení prebierkovým spôsobom. Ponechané boli dreviny s obvodom kmeňa väčším ako 90 cm (merané vo výške 130 cm).

Žiadateľ do 31.10.2017 zabezpečí na vlastné náklady náhradnú výsadbu vrátane náležitej starostlivosti. Pôvodne navrhovaná výsadba doplnkovej zelene v novom športovom areáli bola z dôvodu nesúhlasu vlastníka pozemkov presunutá na iné pozemky v meste, kde vlastníci pozemkov s výsadbou súhlasili. Pôjde o výsadbu nasledovných druhov drevín: tuja západná, brečtan obyčajný, borovica čierna, jedľa, zlatovka, jarabina durínska, tavoľník, pavinič trojlaločnatý.

1. Vah 031 2. Vah 038 3. Vah 051 4. Vah 045

Čitateľ našich novín Jozef Vrábel poslal do redakcie fotku, na ktorej vidno ako vyzeral lesík na sútoku Váhu a Bielej vody pred výrubom:5. Vlabel Jozef 7791

 

Text a ostatné fotky: Slavomír Flimmel