Ocenenia plaketami J. A. Komenského

268

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom ocenených 9 pedagógov a jeden kolektív z Trenčianskeho kraja.

Z nášho mesta boli ocenení dvaja učitelia:

Mgr. Danka Školková – Gymnázium Púchov

Ako stredoškolská učiteľka pracuje od roku 1978. Od roku 1987 vyučuje nemecký a slovenský jazyk v Gymnáziu v Púchove. V rokoch 1991 – 2014 zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie. Vďaka obdivuhodným charakterovým vlastnostiam a prirodzenej autorite bez problémov riadila prácu pedagógov a významnou mierou prispievala k plánovaniu, organizácii a k hodnoteniu života v škole. Vždy ochotne prijíma nové úlohy a s nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti študentom v rámci vyučovacích hodín i v rámci súťaží. Ako správny pedagóg kladie veľký dôraz na aktívne učenie sa žiaka. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva inovatívne formy vyučovania. Vo voľnom čase sa venuje svojim študentom v záujmových krúžkoch. Po celý čas pôsobenia v Gymnáziu Púchov je dušou pracovného kolektívu. Vďaka svojej dobrosrdečnej povahe, životnému nadhľadu, mladistvému a modernému pohľadu na svet a vycibrenému pedagogickému majstrovstvu je veľkou inšpiráciou pre žiakov i pre svojich kolegov.

Ing. Janka Šimáčková – Stredná odborná škola Púchov

V škole pracuje od roku 1992, kde pôvodne nastúpila ako stredoškolská učiteľka pre odborné odevné predmety. Od roku 2000 pracuje ako zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a praktickú prípravu. Neustále sa vzdeláva v oblasti pedagogiky, ale i po odbornej stránke, svoju aprobáciu rozšírila o predmet informatika. Snaží sa vychovávať budúcich odborníkov modernými a inovatívnymi metódami. Je zástanca tvorivého vyučovania, na hodinách využíva príklady z praxe. Podieľala sa na významných projektoch, stála pri zrode nového študijného odboru styling a marketing. Aktívne spolupracuje s reálnymi firmami v praxi, hľadá možnosti aktívnej praxe žiakov vo firmách. Jej zásluhou vzniklo na škole Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gumárenskú a plastikársku výrobu, úzko spolupracuje s firmami pri príprave duálneho vzdelávania od budúceho školského roka. Každoročne pripravuje a realizuje medzinárodné projekty. Jej vysoko profesionálna práca má zásluhy na rozvoji slovenského odborného školstva.

„V našom kraji je mnoho skvelých pedagógov a preto si myslím, že takéto oceňovanie by mohlo byť častejšie, nie iba raz za rok. Veľmi si vážim ich prácu, nakoľko v súčasnej hektickej dobe sú učitelia často viac rodičmi ako pedagógmi,“ vyslovil župan Baška slová úcty smerujúce k učiteľom.

Zdroj: TSK