Výsledky výberových konaní na riaditeľov škôl

424

O funkciu riaditeľa ZUŠ-ky mali záujem traja uchádzači

Uplynulý utorok 14. mája sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľskú stoličku Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Púchov. Po viac ako štyridsiatich rokoch totiž odchádza do dôchodku jej súčasná dlhoročná riaditeľka Zdenka Tunegová. O funkciu riaditeľa ZUŠ-ky prejavili záujem traja uchádzači, všetko súčasní zamestnanci a učitelia, ktorí sa podľa predsedníčky Rady školy ZUŠ Púchov Zuzany Kredatusovej prejavili ako veľmi kvalitní kandidáti.

Príprava a realizácia výberového konania je plne v kompetencii rady školy, zriaďovateľ (mesto) do nej nesmie zasahovať. Výberová komisia na pozíciu riaditeľa púchovskej ZUŠ-ky odporučila 55-ročného Petra Stupavského, ktorý v škole zároveň pôsobí ako zástupca riaditeľky: „Chcem pokračovať v nastavenom smerovaní školy, ktoré sa javí na základe každoročného veľkého záujmu o štúdium na našej umeleckej škole ako správne. Svoju pozornosť v spolupráci s mestom Púchov zameriam aj na doriešenie priestorových podmienok školy“.

Do funkcie by mal nový riaditeľ nastúpiť 1. júla 2019. Stane sa tak však až potom, čo zápisnicu z výberového konania a návrh na vymenovanie nového riaditeľa opatrí podpisom štatutár mesta, teda primátorka.

Staronová riaditeľka v škôlke na Chmelinci

15. mája sa uskutočnilo aj výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy na Chmelinci 1411/6. V tomto prípade vo výberovom konaní uspela jediná kandidátka, ktorá prejavila záujem o riaditeľskú pozíciu. Bola ňou doterajšia dlhoročná riaditeľka Danka Černičková: „Učím už 42 rokov a funkciu riaditeľky vykonávam od roku 1980. Postupne sa nám podarilo zatepliť budovu škôlky, vymeniť okná, vodovodné kohútiky v kúpeľni detí fungujú na fotobunky, sociálne zariadenia sú kompletne zrekonštruované, máme krásne dopravné ihrisko. Prihlásiť ma primäli moje kolegyne a pokiaľ mi to zdravie dovolí, ešte chvíľu to spolu potiahneme.“ Návrh na jej vymenovanie bol takisto už poštou doručený na podpis primátorke mesta.

V Horných Kočkovciach od leta s novou riaditeľkou ZŠ s MŠ

V pondelok 20. mája sa zasa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Slovanská, do ktorého boli prihlásené dve kandidátky, obe pedagogičky školy. Vo výberovom konaní uspela Michaela Váňová: „Mojím záujmom je, aby škola napredovala. Budem sa snažiť o vytvorenie pozitívnej klímy na škole ako pre žiakov, rodičov a zamestnancov, tak aj pre všetkých ostatných, ktorí sa na živote školy zúčastňujú“. Michaela Váňová má 37 rokov a na ZŠ s MŠ Slovanská učí geografiu a telesnú výchovu od roku 2006. Pochádza z Dubnice nad Váhom. Do funkcie riaditeľky školy by mala (po vymenovaní štatutárom) nastúpiť od 1. augusta 2019.

Na ZŠ Mládežníckej budú pokračovať v úspešnej vízii školy

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy majú po utorku 21. mája za sebou aj na ZŠ Mládežnícka. Jedinou uchádzačkou, ktorá prejavila záujem o spomínanú pozíciu, bola súčasná riaditeľka tejto počtom žiakov najväčšej púchovskej základnej školy (633). Andrea Kurtinová pôsobí na ZŠ Mládežnícka od roku 2000 s aprobáciou predmetov matematika a geografia: „Úspešnou víziou našej školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie všetkým deťom s dôrazom na prírodné vedy, inovatívne vyučovacie postupy, rozvoj osobnosti a samostatného myslenia detí s využitím modernej komunikačnej a informačnej techniky,“ popisuje A. Kurtinová a dodáva: „Zameriavame sa predovšetkým na intelekt, dôraz kladieme na matematiku a prírodovedné predmety.“

Zriaďovateľ škôl, ktorým je mesto Púchov, má do tridsať dní od predloženia návrhu legislatívnu povinnosť úspešného kandidáta vymenovať za riaditeľa školy alebo písomne odôvodniť svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom konkrétnej rade školy. V prípade nesúhlasu s navrhnutým kandidátom zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy.

Zdroj: MsÚ Púchov.