Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

41

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia:

-§ 3 ods.1 písm.b) zákona č.220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Týmto Mesto Púchov žiada vlastníkov, nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Púchov zároveň upozorňuje na skutočnosť, že zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení.

Podľa § 25 ods.1 písm.a),b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto:

– nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie

– spôsobil svojou činnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie až do výšky 330 €.

Podľa § 26 ods.2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 € do 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 ods.1 zákona.

V zastavanom území mesta rieši vec príslušný mestský úrad. V prípade potreby bude vec riešená okresným úradom, ako príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde o sústavné obťažovanie z pozemku trvale zamoreného burinami, vec bude riešená súdnou cestou.

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2021.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta
Ilustr. foto: pixabay