Výzva na vykonania deratizácie

23

Mesto Púchov, v zmysle Rozhodnutia o nariadení opatrenia zabezpečiť vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov v termíne od 20.03.2024 do 31.05.2024, vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a zverejnenom na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici www.ruvzpb.szm.com, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území mesta Púchov vo vyššie uvedenom termíne a nariaďuje vykonať potrebné opatrenia:

1. Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám podľa § 52 ods.1 písm.j) zákona č.355/2007 Z.z. – v objektoch určených na podnikanie – v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch.

Deratizácia môže byť vykonávaná prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť.

2. Fyzickým osobám – občanom podľa § 51 ods.1 písm.a) zákona č.355/2007 Z.z. v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určenými, dostupnými v obchodnej sieti .

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia po dobu 3 mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp.právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy.

Mesto zároveň upozorňuje občanov, že v uvedenom termíne prostredníctvom odbornej firmy realizuje deratizáciu plôch verejnej zelene a stojísk smetných nádob.

Martina Knížatová, MsÚ Púchov
Foto: pixabay