Výzva „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“

85

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”).

Prioritná os: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Investičná priorita: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Dátum vyhlásenia: 05. 08. 2020

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Žiadatelia

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)
  • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • Ostatné subjekty verejnej správy
  • Mimovládna organizácia
  • Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby
  • Organizácia štátnej správy – iné právnické osoby uvedené v druhej vete časti 2.1 a) Stratégii financovania EŠIF

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 05.11.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 05.02.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay