Workshop o životných zručnostiach pre učiteľov

47

Pre pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ sv. Margity sa v novembri uskutočnil workshop zameraný na rozvoj životných zručností u žiakov. Workshop organizovali pani učiteľky Mgr. Mária Virgová, PhD. a Mgr. Katarína Huťová. Obe pani učiteľky sa zapojili do projektu organizovaného Nadáciou pre deti Slovenska a zúčastňujú sa pravidelných školení, na ktorých získavajú poznatky aj praktické skúsenosti s rozvíjaním životných zručností u žiakov. Program workshopu bol zameraný na identifikovanie životných zručností, ktoré deti v našej škole aktívne ovládajú, a aj tých životných zručností, ktoré by sme radi v našej škole posilnili. Učitelia si prakticky vyskúšali rôzne aktivity a postupy, ktoré môžu uplatniť aj na triednických hodinách. Vo výchovno-vzdelávacom procese je veľmi dôležité, aby si žiaci popri vedomostiach rozvíjali aj zručnosti, ktoré im pomôžu efektívne fungovať v mimoškolskom prostredí a budú podporovať ich osobnostný rozvoj. K takým zručnostiam patrí napríklad aj aktívne počúvanie, zodpovednosť, dôveryhodnosť, kritické myslenie, schopnosť spolupracovať, a mnoho ďalších. V našej škole sme začali rozvíjať a posilňovať jednotlivé životné zručnosti prostredníctvom triednických hodín a postupne ich zahŕňame aj do výchovno-vzdelávacieho procesu v ostatných predmetoch. Náš program kombinuje prvky vysoko efektívneho učenia Asociácie Susan Kovalikovej s programom C&SCO, ktorého cieľom je vytváranie bezpečného a rešpektujúceho prostredia v škole. V takom prostredí sa následne žiaci môžu úspešne rozvíjať vedomostne aj osobnostne.

ZŠ s MŠ sv. Margity