Z rokovania Výboru mestskej časti č. 3 Námestie

157

V tohtoročný posledný marcový deň sa stretli členovia výboru mestskej časti. Z tém, ktoré boli riešené vyberám:

„Medzierka“ dostane nový šat. Často využívaný chodník od obchodného domu Kaufland smerom na Sedlište (popri plote Materskej školy Mládežnícka ulica), ktorý je v zlom stave, sa v týchto jarných dňoch dočká svojej zaslúženej rekonštrukcie.

Podnik Technických služieb mesta riešil požiadavku opravy vyvýšeného prechodu pre chodcov cez cestu ku kontajnerom – pri obytnom dome Námestie slobody č. 1408. Zámková dlažba bola v medzerách zasypaná pieskom, lebo pri jazde vozidiel hlavne od Kauflandu smerom k cintorínu zámková dlažba hrkotala. Pri prejazde vozidiel narážala na seba a začínala sa rozpadávať a zároveň už na nej boli vyjazdené koľaje od vozidiel.

Opätovne (už niekoľkokrát bol pracovníkmi PTSM provizórne opravovaný) sa prepadal chodník pri zadnom vchode do obytného domu na Námestí slobody č. 1624/31. Chodník pracovníci PTSM zabetónovali a tiež zabezpečili sanáciu jamy pri obytnom dome na Námestí slobody č. 1403, ktorá sa nachádzala pri poklope parovodu a stále sa zväčšovala.

Pri obytnom dome na Námestí slobody č. 1624 je požiadavka úpravy plochy, na ktorej sú umiestnené kontajnery na odpad. Tieto stoja na trávnatej ploche a v čase dažďa alebo sneženia je pod nimi voda a blato. Úpravy podkladových plôch sú potrebné na viacerých stojiskách mestských častí, čo je investičná akcia, ktorá je naplánovaná na jarné obdobie. Pred realizáciou požadujú členovia VMČ prehodnotiť miesto stanovišťa za účasti člena výboru Štefana Moravčíka a predsedu VMČ. Súčasný stav je nevyhovujúci. Občanom, ktorí chcú prejsť po prechode na druhú stranu kontajnery zavadzajú vo výhľade na cestu a môže dôjsť ku stretu s prechádzajúcim motorovým vozidlom.

Od chodníka pred obytným domom Námestie slobody č. 1403, ktorý smeruje na Námestie slobody, sa vytvoril po zime provizórny prechod cez trávnik, kedy si ľudia začali skracovať cestu smerom na Marczibányiovú záhradu. Okolie domu je záhradkou plnou kvetov a kríkov, ktoré celoročne vďaka starostlivosti obyvateľov bytovky kvitnú a spríjemňujú život nielen im, ale aj ľuďom, ktorí tadiaľ prechádzajú. Za účelom odstránenia a nepoužívania umelo vytvoreného chodníka sme požadovali vysadiť chodník nízko rastúcimi hustými kríkmi. Odborný zamestnanec mesta neodporúča výsadbu zelene, lebo táto by nezabránila prechodu cez trávnik, nakoľko ľudia zeleň obídu a vytvoria chodník nový, odporúča však riešiť situáciu osadením gabiónov, prípadne inej prekážky. K realizácií dôjde v jarných mesiacoch.

Člen VMČ poukázal na veľmi zlý technický stav vozovky smerujúci z ulice Komenského (pri bývalej mliekarni) na chatovú osadu pri Skale, ktorú chatári požadovali opraviť a poukazovali na zlý stav formou spísanej petície. Oprava cesty bola zrealizovaná PTSM v októbri 2021.

Zeleň nachádzajúca sa pred „Nosáľom“, na Námestí slobody pri studni a na chodníčku od MŠ Chmelinec ku Zdraviu je poprerastaná, hustá, siahajúca často až po zem. Úprava zelene je zahrnutá do harmonogramu údržby zelene PTSM na jar tohto roka.

Poukázali sme na zlý stav cesty na Samoty .Aktuálne je v stave riešenia zabezpečenie vodovodu a kanalizácie na Samotách. Zo strany mesta bolo zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie. Po dobudovaní vodovodu a kanalizácie bude nasledovať aj rekonštrukcia cesty. Počas tohto provizórneho obdobia bude zabezpečená 2 x ročne oprava komunikácie na Samotách.

Požiadali sme kompetentných, aby na Dvoroch (v smere k Hotelu Alexandra) strihali živý plot popri ceste na nižšiu výšku. Keď prechádzajú cestu deti, prípadne dospelí nižšieho vzrastu, živý plot im zakrýva výhľad a tiež výhľad šoférom, ktorí ich nevidia a môže dôjsť ku stretu. Opätovne na Dvoroch popred M-knihu je potrebná oprava cestného telesa, sú tam hrbole, dochádza k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Žiadali sme o informáciu, čo sa ide robiť so stavbou „Nosáľ“ na Námestí slobody, ktorej súčasný technický stav ohrozuje občanov.

Členovia VMČ mali pripomienky k organizácii dopravy v meste, ktoré sú v kompetencií dopravnej komisie MsZ. O ich riešenie sme požiadali príslušné oddelenie MsÚ a komisiu.

Irena Kováčiková, predseda VMČ