Za jednotu kresťanov boli modlitby aj v našom meste

390

STRETNUTIA VERIACICH V OBOCH KOSTOLOCH

Už niekoľko rokov sa v januári stretávajú púchovskí veriaci na spoločných ekumenických stretnutiach. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Uskutočnili sa dve takéto stretnutia v rámci medzinárodného ekumenického Týždňa modlitieb.

Pri tejto príležitosti sa streli kresťania v pondelok 22. januára v rímskokatolíckom kostole.
K prítomným naplneného kostola sa prihovorila biblickým zamyslením pozvaná pani farárka z evanjelickej farnosti Mgr. Lenka Rišiaňová. Za základ výkladu si vybrala text z evanjelia Jána 3 kapitoly, verš 16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.“ Na základe tohto textu hovorila o tom, že náš ľudský čas je v Božích rukách. Je len na nás ako ho nepremárnime. Príklad ako ho využiť nám dal sám Ježiš Kristus. Využíval čas pre Pána Boha a ľudí, aby ich zachránil. Zdôraznila, aby sme svoj čas venovali modlitbám, službe blížnym, chorým a činili pokánie. Len tak môžeme dosiahnuť večný život.

Druhé spoločné stretnutie púchovských kresťanov sa uskutočnilo v utorok 23. januára večer v evanjelickom kostole. Na túto bohoslužbu boli zasa pozvaní veriaci rímskokatolíckej farnosti na čele s Mons. Mgr. Michalom Kebluškom a kaplánom Mgr. Michalom Melišom. Pozvanie prijal aj viceprimátor mesta Roman Hvizdák.
Aj tento chrám bol naplnený veriacimi. K nim sa prihovoril na tému spolupatričnosti Mons. Mgr. Michal Keblušek. Poznamenal, že v našom meste máme dva prekrásne kostoly. Naši predkovia ich v dávnych časoch navštevovali, mnohí aj tajne, aby nestratili vieru…
A my dnes slobodne tieto chrámy môžeme navštevovať. Sú to dve miesta, kde môžeme načerpať sily a utužovať svoju vieru. Zdôraznil, že nemáme na to zabúdať. Sú to pre kresťanov Púchova dve najdôležitejšie miesta, kde v spoločenstve veriacich sa môžeme vzájomne povzbudzovať, ďakovať Pánu Bohu a modliť sa.

Na oboch ekumenických bohoslužbách zazneli nábožne piesne. Mnoho textov z Božieho slova a samozrejme veľa modlitieb. Ďakovných a prosebných, ale hlavne modlitieb za jednotu kresťanstva. Na záver odznela vždy spoločná modlitba Otče náš.

Text, foto: Emília Luhová