Začalo zatepľovanie ZŠ Komenského

177

Vedenie mesta plní svoj ďalší sľub občanom. Pred časom primátor mesta Rastislav Henek dal prísľub, že mesto z ušetrených financií zabezpečí výmenu okien a zateplí všetky púchovské základné školy. Po letnej výmene okien na budove ZŠ Komenského prišlo na rad zateplenie jej fasády.

Zmluva o dodávateľovi stavby bola uzavretá transparentným automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska. Mesto zverejnilo zadania zákazky 20. septembra 2016. Ponuky predložili štyri spoločnosti.

23. septembra elektronická aukcia vygenerovala poradie ponúk dodávateľov:
1. miesto MiPe – Plast, s. r. o. Varín – 179 520 €,
2. miesto Viktor Kvaššay VK-SOK stavebný a obchodný kontraktor z Považského Podhradia – 182 400 €,
3. miesto OB-BELSTAV, s. r. o. Podvysoká – 186 599 €
a na konci skončil INVESTMENT PO, s. r. o. Prešov – 187 921 €.

Predmetom zákazky boli stavebné práce – kontaktné zateplenie obvodového plášťa budovy, osadenie vonkajších parapetov, úprava kotvenia odpadových rúr dažďovej vody a bleskozvodu. Zatepľovať sa bude obvodový plášť fasádnymi izolačnými doskami z penového polystyrénu s otvormi so zvýšenou paropriepustnosťou o hrúbke 100 a 50 mm. Vonkajšia omietka bude silikátová s roztieranou štruktúrou, sokel bude z mozaikovej omietky, pred samotnou realizáciou sa dohodnú farebné riešenia s objednávateľom. Ak bude pôvodná omietka poškodená a uvoľnená, bude potrebné ju osekať až na murivo.
Lehota realizácie diela je maximálne 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej zábezpeke vo výške 30 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH, zloženej na účet objednávateľa za účelom zabezpečenia záväzku dodávateľa na riadne a včasné plnenie si zmluvných povinnosti. Uvedenú zábezpeku bude môcť objednávateľ použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále, ako aj na prípadné dokončenie diela.

Cena plnenia môže byť zvýšená výlučne po písomnej dohode zmluvných strán. Naviac práce – práce nad rámec dojednané v zmluve, je možné vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej cenovej ponuky dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Mesto nebude poskytovať zálohové platby. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru za vykonané stavebné práce po ukončení a odovzdaní diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je splnenie všetkých povinností dodávateľa.
Práce na zateplení začali minulý týždeň, tak dúfajme, že do dvoch mesiacov budú úspešne dokončené. Na rade sú potom základné školy Gorazdova a Slovanská, ktoré už netrpezlivo očakávajú na svoju modernizáciu. Tá prinesie nielen skrášlenie vzhľadu budov, ale najmä púchovské deti nebudú v zime mrznúť a v lete trpieť v horúčavách. Rekonštrukcie škôl prinesú navyše výraznú úsporu finančných prostriedkov na kúrení, ktoré potom školy môžu použiť na svoj ďalší rozvoj.
Spracoval S. Flimmel podľa www.eks.sk