Zámery investorov: detské zábavné centrum, nové byty aj benzínka

1668

Minulotýždňové zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania otvorilo zaujímavé témy. Na webe Púchovských novín sa im budeme venovať podrobnejšie, zatiaľ vám prinášame aspoň ich stručnú ochutnávku.

Sporná zastávka a dotazníky pre ľudí

V úvode rokovania sa komisia vrátila k prípadu, ktorý na výjazdovom zasadnutí riešila ešte v máji – majitelia pozemku pod autobusovou zastávkou v Hoštinej totiž požiadali o jej preloženie, dôvodom malo byť nadmerné znečisťovanie okolia. Radnica však musí hľadať nutný kompromis – v miestnej časti sa vhodnejší pozemok nenachádza, iné varianty by dopravu v lokalite skomplikovali a zneprehľadnili. Komisia navrhla zastávku zmenšiť a v prípade potreby odhlučniť, radnica je pozemok ochotná aj odkúpiť.
Prednostka MsÚ Eva Kvocerová kolegom predstavila aj návrh dotazníka pre verejnosť, podnikateľov a tretí sektor – ten súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý musí mať prijatý každá obec. PHSR načrtáva možné budúce smerovanie obce/mesta a po novom dáva obyvateľom možnosť vyjadriť sa k nemu – dotazníky budú distribuované do poštových schránok, vo forme prílohy sa majú objaviť aj v Púchovských novinách. Na ich vyplnenie budú mať Púchovčania dva týždne – zberná schránka sa bude nachádzať na prízemí MsÚ, dotazníky bude možné vypĺňať aj elektronicky. Do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja by malo ísť úplne všetko, aj to, čo sa teraz javí ako nerealizovateľné, alebo ako science – fiction. Za rok, dva alebo tri budú podmienky možno úplne iné, povedala na margo témy Eva Kvocerová.

Za Tescom by mali vyrásť nové byty

Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Daniela Šicová plénum informovala o ukončených i prebiehajúcich investičných akciách v meste. Po úprave rozpočtu sme pracovali na dvoch, ktoré sú už zrealizované – jednou z nich je terasa reštaurácie v divadle. V rozpočte sme na ňu plánovali 5 tis. eur, 500 eur sa nám podarilo ušetriť. Ďalšou investičnou akciou bola realizácia kanalizácie v Župnom dome, ktorá je hotová a sfunkčnená. Tu sme plánovali náklady vo výške 10 tis. eur, nakoniec sa nám to podarilo urobiť za 1800 eur. Momentálne pracujeme na podkladoch pre výber dodávateľa, cieľom je odstránenie vlhkosti v ZUŠ-ke. Pracujeme aj na projekte odstránenia všetkých vád, ktoré sú na dome smútku v Horných Kočkovciach. Je tam odtrhnutá strešná krytina, celý objekt je zatečený, opadávajú omietky, je to popraskané. Komisia sa zaoberala aj investičným zámerom spoločnosti Reinoo Apartments s.r.o., ktorá plánuje v lokalite za Tescom stavať nové byty. Podľa vedúcej oddelenia výstavby Daniely Šicovej sa takýto nápad so zámermi mesta nebije – v územnom pláne sa totiž s lokalitou ráta práve na tieto účely. Celá táto plocha až po Samoty je v ňom vyčlenená pre výstavbu bytových domov. Garáže budú riešené v podzemí, samozrejme, že odstavné plochy budú aj na povrchu z toho dôvodu, aby tam mohli prísť sanitky a požiarne autá. Páni zatiaľ nepožiadali o územné rozhodnutie, žiadali len o stanovisko k takejto štúdii, ktorá zatiaľ nie je dopracovaná. V objektoch budú chýbať podnikateľské priestory, prioritou je totiž bývanie. To bude podľa prednostky Evy Kvocerovej cenovo prijateľné a moderné – podľa plánov sa ceny novopostavených dvoj a trojizbových bytov majú pohybovať vo výške 50 – 60 tis. eur. Radnica chce nedostatok vlastných nájomných bytov riešiť aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Pripravili sme preň všetky požiadavky – chceme vedieť akým spôsobom, za akých podmienok a na aké výmery by bolo možné získať najvyššiu dotáciu, ktorú by sme dostať mohli. ŠFRB zvažuje veľmi veľa faktorov, povolený počet bytov je vždy daný aj tým, koľko má mesto takýchto nájomných bytov vybudovaných za posledné roky a aký má počet obyvateľov. Investor by mestu predal počet bytov, na ktorý by sa podarilo získať taxu zo štátneho fondu, pravdepodobne to bude riešené priamym odpredajom až po ich výstavbe, informovala Daniela Šicová. Komisia sa zhodla aj na tom, že investora pozve na rokovanie MsZ, so zámermi a podrobnosťami sa tak bude môcť oboznámiť aj verejnosť.

Modernizácia železnice pokračuje

Ten istý postup zvolí aj v súvislosti s druhou etapou výstavby železnice cez katastrálne územie mesta. Železnice Slovenskej republiky totiž predstavili zmeny projektu a požiadali radnicu o stanovisko. V predchádzajúcom období mali pripravenú štúdiu – keďže bol tento návrh finančne veľmi náročný, z EÚ dostali podmienku celú trasu zlacniť, vysvetlila vedúca oddelenia výstavby Daniela Šicová. Robia jeden most na ostrov, na ostrove robia celú novú trasu, ktorá je zdvihnutá na viadukte a násypoch a ide ďalším mostom do Nimnice. Popod Nimnicu ide tunel na Považskú Bystricu – je to jeden z najzložitejších úsekov, aké železnica na Slovensku vôbec robila. Na verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva bude prizvaný projektant, ktorý pripravuje dokumentáciu, aj obyvatelia Nosíc. Podrobný harmonogram prác zatiaľ radnica nemá – dostane sa k nemu hneď po tom, ako ŽSR vysúťažia ich dodávateľa.

Zábavné centrum pre deti a ďalšia benzínka

Na stôl komisie výstavby sa dostala aj žiadosť firmy HC CAPITAL a.s., ktorá má záujem o odkúpenie parcely v blízkosti Marczibányiho záhrady. V budove energobloku plánuje vybudovať detské zábavné centrum, parcela s rozlohou 557 m² by mala byť jeho súčasťou a slúžiť na vonkajšie aktivity. Vedúci komisie výstavby Miroslav Kubičár podotkol, že v podobných prípadoch mesto pozemky vždy prenajímalo, majiteľovi ich predalo až po kolaudácii. Je to dobrý postup slúžiaci na zaviazanie investora a dodržanie budúceho využitia územia, dodal. Aj v tomto prípade bude investor prizvaný na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ešte v máji komisia riešila aj žiadosť firmy KSM port s.r.o. – tá deklarovala záujem vybudovať čerpaciu stanicu v bývalom parkovisku bicyklov v areáli Makyty. Zo zámeru neskôr zišlo, investori sa ho však celkom nevzdali – od Makyty totiž odkúpili zatrávnený pozemok, nachádzajúci sa v tesnej blízkosti kruhového objazdu pri Lidli. Radnica podrobnosťami zatiaľ nedisponuje. Mesto teraz žiadajú o zriadenie vecného bremena, právo prechodu a prejazdu na parcelu. Podľa nepodložených informácií by bol vjazd z ulice 1. mája a výjazd na Vsetínsku cestu, alebo naopak. Kým požiadajú o územné rozhodnutie, chcú mať zrejme všetky súhlasné stanoviská ohľadne pozemkov. Zatiaľ však od nich nemáme žiadnu žiadosť o záväzné stanovisko a územné rozhodnutie, žiadala som minimálne o vyjadrenie, akému účelu by to celé malo slúžiť, informovala Daniela Šicová. V závere zasadnutia si členovia komisie vypočuli aj sťažnosť poslanca Cyrila Crkoňa – ten ich upozornil na nekvalitu prác na zrekonštruovanej Lichardovej ulici v Horných Kočkovciach. Vážne nedostatky sa na nej objavili už po roku, oddelenie výstavby ich bude reklamovať u dodávateľa.

– elzet –