Zasadala Jednota dôchodcov

386

V pondelok 12. februára sa v jedálni Základnej školy Gorazdovej stretli púchovskí dôchodcovia. Predsedníčka Základnej organizácie JDS v Púchove Anna Gajdošíková privítala hostí – predsedkyňu Okresnej organizácie JDS Antóniu Gabkovú, poslankyňu MsZ Irenu Kováčikovú a vedúcu oddelenia školstva a sociálnych vecí Renátu Holákovú.

Vo svojej výročnej správe zhodnotila činnosť organizácie za volebné obdobie od roku 2015. Členky Jednoty dôchodcov sa schádzajú každú nepárnu nedeľu v klubovni na plavárni. Spolu organizujú rôzne relaxačné a rekreačné pobyty – boli už v Tatrách, Bojniciach, Podhájskej, Rajeckých Tepliciach, ale aj v Chorvátsku alebo v Taliansku. Každoročne púchovskí dôchodcovia chodia na stretnutie Čechov a Slovákov na Kohútku. Absolvovali výlety na rozhľadňu v Dohňanoch, vinobranie v Pezinku, výstavu Flóra v Bratislave, návštevu divadla v Žiline.

Dôchodcovia sa pravidelne zúčastňujú na mestských akciách, ako sú jarmoky, posedenia ku Dňu matiek a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Veľmi radi si chodia zatancovať na Čaje pre seniorov, ktoré inicioval primátor Rastislav Henek a pripravuje ich Mestský úrad v spolupráci s pracovníkmi Púchovskej kultúry, s.r.o., Základnou umeleckou školou a CVČ. Členovia ZO JDS chodia na prehliadky speváckych súborov, prehliadky poézie a prózy, športové hry a výstavy. Dvakrát do roka sa stretávajú na spoločných posedeniach organizovaných pre svojich jubilujúcich členov.