Zastupiteľstvo rokovalo online

50

V utorok 18. 1. 2022 zasadalo mestské zastupiteľstvo, ktoré zvolala primátorka Katarína Heneková formou videokonferencie. Prítomných bolo 14 poslancov, 5 sa ospravedlnili (Bučko M., Crkoň C., Kubiš I., Melišík P., Špaček R.).
Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Púchov pre rok 2022.
Zastupiteľstvo tiež schválilo úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2022 a čerpanie rezervného fondu mesta Púchov – spoluúčasť na grantoch:
– Modernizácia a inovácia kultúrneho strediska – 11.000 eur,
– Revitalizácia verejného priestranstva-sídlisko Sedlište – 26.750 eur,
– Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici – 180.300 eur,
– Kompostovisko – realizačná projektová dokumentácia – 60.000 eur.

MsÚ Púchov