Zastupiteľstvo schválilo pre rok 2017 vyrovnaný rozpočet

316

(Rekonštrukcie sa dočká ZŠ Gorazdova a konečne aj Slovanská)
V utorok 6. decembra od 10. hodiny až do večera opäť rokovalo mestské zastupiteľstvo v koncertnej sieni Malého župného domu. V nabitom programe nechýbal návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok, finančná podpora pre púchovských podnikateľov, projekt eletronizácie práce mestského zastupiteľstva alebo žiadosť o predĺženie nájmu pozemku pod rozostavanou budovou oproti Rožáku.

• Poslanci MsZ v úvode zasadnutia schválili Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2017 (18 za, zdržal sa poslanec Kubičár). Nasledoval najdôležitejší bod programu: Rozpočet mesta Púchov na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019. Materiál predložila poslancom vedúca ekonomického oddelenia mestskéh úradu Ing. Lucia Pružinská, ktorá vyzdvihla, že rozpočet je vyrovnaný a zohľadňuje požiadavky rozpočtových organizácii mesta a jeho obchodných spoločností. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Príjmy sú naplánované vo výške 15.469.545 eur, výdavky vo výške 15.469.443 eur. Ťažiskové plánované investičné akcie mesta sú: rekonštrukcia Základnej školy Gorazdova (výmena okien a zateplenie budovy) a rekonštrukcia Základnej školy Slovanská (výmena okien a stavebné úpravy spojovacích chodieb).

• V diskusii poslankyňa Šulcová prekvapila zastupiteľstvo svojim návrhom „dorekonštruovať“ Základnú školu Komenského za cenu 300.000 eur. Primátor a viacerí poslanci ju upozornili, že v roku 2016 práve táto škola dostala financie na výmenu okien, zateplenie budovy a rekonštrukciu telocvične. V roku 2017 sú s investíciami na rade ďalšie školy, ktoré to nevyhnutne potrebujú – ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská. Poslanec Lako poslankyňu Šulcovú upozornil, aby sa najskôr išla na ZŠ Komenského pozrieť, ako sa tento rok obnovila. Zdôraznil, že dve doteraz zateplené školy môžu ušetriť až 30 percent výdavkov za kúrenie a môžu ďalšie investície na vybavenie školy čerpať práve z týchto úspor. Návrh poslankyne Šulcovej podporili v diskusii len poslanci Kubičár a Andreánska. Na schválenie jej návrhu pri hlasovaní to nestačilo. Rozpočet mesta nakoniec poslanci schválili takmer jednohlasne, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržala len poslankyňa Šulcová.

• Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora mesta s účinnosťou od 1. 1. 2017 schváliť úpravu rozpísaného rozpočtu presunom medzi položkami bežných výdavkov schváleného rozpočtu do sumy 5.000 eur jednotlivo. Naviac primátor mesta môže schváliť úpravu rozpísaného rozpočtu presunom medzi položkami kapitálových výdavkov schváleného rozpočtu do sumy 20.000 eur jednotlivo.

• V ďalšom bode bez diskusie poslanci jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Podobne jednohlasne poslanci schválili návrh úpravy Rokovacieho poriadku z roku 2015 Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov a Dodatok č. 1 z roku 2016 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov.

• Poslanci v ďalšom bode prerokovali a schválili Projekt elektronizácie práce MsZ, ktorý predpokladá nákup notebookov na zapožičanie poslancom. Podklady na rokovania komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva sa budú v novom roku vytvárať a posielať elektronicky a nebude potrebné tlačiť stohy materiálov v papierovej podobe.

msz_puchov_decem_primator• Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Lucia Pružinská predložila aj úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2016, ktorú poslanci opäť jednohlasne schválili. V ďalších bodoch rokovania poslanci schválili zmluvu o zverení majetku obstaraného pri budovaní elokovaného pracoviska MŠ Požiarna 1292/5 pri ZŠ Komenského do jej správy a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle Zásad podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov. Zastupiteľstvo schválilo tiež správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti škôl za školský rok 2015/2016. Poslanci odvolali člena komisie grantových a dotačných projektov Mgr. Petra Panvicu a naopak nepodporili návrh poslanca Marmana na odvolanie Ranika z členstva dozornej rady MŠK Púchov s. r. o.

• Program zastupiteľstva pokračoval rokovaním o investičných akciách a dotáciách. Zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre MŠK Púchov s. r. o. na zabezpečenie športovej činnosti a financovanie konkrétnych úloh vyplývajúcich z verejnoprospešného účelu chodu športových objektov na rok 2017 v sume 1.083.800 eur. Ďalej schválilo dotáciu pre Dom kultúry Púchov na programové a organizačné zabezpečenie záujmovo-umeleckej a kultúrnej činnosti v roku 2017 v sume 311.000 eur.

• V bode rokovania „Predaj, kúpa“ poslanci neschválili odpredaj 304 m² žiadateľovi spoločnosti MARCO MORALLI, s. r. o., Za cintorínom 1342. Išlo o odpredaj pozemku, ktorý mesto doteraz nevyužívalo a ktorý bezprostredne susedí so stavbou a pozemkom žiadateľa. Na predmetnom pozemku mal žiadateľ záujem vybudovať parkovacie miesta pre zamestnancov a zákazníkov firmy. „Za“ hlasovalo 11 poslancov z 18 prítomných, ale v tomto prípade bolo potrebných 12 hlasov (tri pätiny zo všetkých 19 poslancov). Ďalšie predaje a kúpy pozemkov poslanci schválili.

• Pri bode rokovania „Nájom“ prebehla zaujímavá diskusia o predĺžení nájmu pozemku mesta pod rozostavanou výškovou budovou oproti Rožáku. Poslanci nakoniec tento nájom neschválili. Taktiež neschválili prenájom pozemku mesta za účelom osadenia nových reklamných stavieb (billboardov). Po krátkej diskusii vzali na vedomie správu náčelníka MsP a informácie o činnosti Mestského bytového podniku, Podniku technických služieb mesta, mediálnych spoločností, MŠK Púchov a mestského úradu. Ako jeden z posledných bodov zastupiteľstvo schválilo návrh primátora mesta na vyplatenie mimoriadnej odmeny pre všetkých poslancov, ktorí sa podieľali na príprave materiálu „Požiadavky občanov“ v sume 200 eur za poslanca za kalendárny rok 2016.
S. Flimmel