Poslanci nepredĺžili nájom pozemku pod stavbou oproti Rožáku

645

Do programu rokovania mestského zastupiteľstva bol predložený aj návrh na predĺženie nájmu mestského pozemku pod tzv. administratívnou budovou na Rožáku. Ide o roky rozostavanú stavbu ešte z čias bývalého primátora Mariána Michalca.

Dva dni pred zastupiteľstvom právnik P. Crkoň vyzval prostredníctvom Facebooku poslancov púchovského mestského zastupiteľstva, aby predĺženie prenájmu pozemku neschválili:
“V prvom rade poslanci nemajú žiadnu povinnosť predĺžiť nájom mestského pozemku pre developera, ktorý už niekoľkokrát predlžoval tento nájom a sľuboval dokončenie a skolaudovanie tejto stavby. Z vlastnej viny tak neurobil. Stavba mala byť postavená do konca roka 2010 alebo do polovice roka 2011. O chvíľu tu máme koniec roka 2016 a stavba nie je dokončená. Ak poslanci neschvália ďalší prenájom pozemku developerovi, ktorý roky zavádza a nedrží slovo s dokončením stavby, neporušia tým žiadny zákon a naopak ochránia naše mesto pred možnými budúcimi právnymi spormi. Prax už ukázala, ako môžu takéto spory dopadnúť. Mesto Martin je po prehratom súdnom spore v nútenej správe a krajské mesto Trenčín pred pár dňami prehralo na prvom stupni spor s developerom o cca 3 milióny eur.

Developer je povinný zabezpečiť parkovacie miesta spolu s navrhovanou výstavbou na svojom pozemku. Na tom je postavená koncepcia riešenia novej výstavby a parkovania v centre každého rozumného mesta. Ak dôjde poslancami k schváleniu prenájmu pozemku a developer stavbu dokončí, nastúpi kolaudačné konanie a k stavbe sa budú musieť skolaudovať aj parkovacie stojiská a nebude ich málo, keďže ide o administratívnu budovu. Ale aké, keď v rozhodnutí o umiestnení stavby ani v stavebnom povolení nie je uvedený presný počet a ani lokalita, kde by mali byť vytvorené. Do kolaudačného konanie môže vstúpiť aj prokuratúra, ktorá môže dozorovať, či sú naozaj splnené všetky podmienky kolaudácie vrátane vytvorenia potrebného počtu parkovacích miest. A tu už nastupuje zodpovednosť nášho mesta, čiže aj Vás poslancov, ktorí to schválite. Pýtam sa, prečo bolo vydané územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie k tejto stavbe, keď podľa môjho názoru neboli splnené všetky zákonné požiadavky?“

Na rokovaní zastupiteľstva v diskusii ako prvý vystúpil poslanec Marman s poukazom na to, že stavba rozdeľuje Púchovčanov. Prvá skupina apeluje na dostavbu, keď je to už dlho rozostavané a druhá skupina žiada zbúranie stavby. Upozornil na problém s preplneným parkoviskom na Rožáku a chýbajúcimi parkovacími miestami pri danej stavbe. Stavba navyše zaberá chodník a nemá riešený vývoz odpadu. Opýtal sa mestského právnika Dr. Školeka, či nám nehrozí žaloba od developera, ak mu nepredĺži mesto prenájom. Vedúca oddelenia MsÚ Ing. arch. Šicová vysvetlila, že v stavebnom povolení je podmienka výstavby príslušných parkovacích miest do termínu kolaudácie stavby. Uviedla, že parkovacie miesta by mali byť vybudované v tejto lokalite – napríklad na Nábreží slobody.
Prednostka MsÚ JUDr. Kvocerová pripomenula, že stavebný úrad bol naprosto benevolentný pri všetkom, čo sa okolo tejto stavby dialo. V platnom uznesení je uvedené, že pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky do konca roka 2016, stráca platnosť. Podľa nej investor neplní podmienky a je nemožné, aby stavbu dokončil do konca roka. JUDr. Školek uviedol, že nájomná zmluva medzi mestom a investorom končí 31. 12. 2016 a záleží len na vôli poslancov MsZ, či sa predĺži aj na ďalšie obdobie. Ak poslanci nebudú súhlasiť s predĺžením nájmu, bude to stavba na cudzom pozemku a potom je vecou stavebného úradu, čo bude s takouto stavbou robiť. Na otázku poslanca Melišíka koľkýkrát sa predlžuje nájom pozemku, prišla odpoveď, že od roku 2009 je to už štvrtýkrát.

Poslanec Kubičár nepovažoval problém chýbajúcich parkovacích miest za najvážnejší. Varoval poslancov, ktorí nechcú predĺžiť nájom pozemku developerovi, pred právnymi spormi a rozpadajúcou budovou. Nakoniec vyjadril svoju podporu návrhu predĺžiť nájom, aby investor mohol dostavať stavbu do konca roka 2017. Poslanec Marman oponoval, že problém s parkovacími miestami je veľmi závažný a nevidí reálne záruky, že investor stavbu dostavia. Upozornil aj na neprítomnosť zástupcov investora stavby na rokovaní zastupiteľstva, z ktorej sa dá usudzovať, že im na dostavbe budovy asi príliš nezáleží.
Poslanec Lako oznámil stanovisko poslaneckého klubu z predchádzajúceho dňa, že klub predĺženie nájmu nepodporí. Poslanec Crkoň vyjadril svoje prekvapenie nad tým, že poslanec Kubičár podporil developera a nežiadal (tak ako inokedy) žiadnu analýzu. Na jeho otázku, prečo mesto nepodniká kroky na zabezpečenie prechodu chodcov okolo stavby, prednostka MsÚ odpovedala, že úrad vyzval investora spriechodniť chodník a investor to prisľúbil učiniť.

Poslankyňa Kováčiková sa vyslovila za predĺženie nájmu, aj keď nie je optimistka, že stavbu investor dokáže dostavať. Poslanec Bučko považuje stavbu za hanbu minulosti a je zásadne proti predĺženie nájmu pozemku. Poslancovi Ranikovi prekáža, že investor neprišiel vysvetliť svoje plány ako chce dofinancovať stavbu. Investor mal dostatok času za uplynulých osem rokov, aby stavbu dokončil, preto je proti predĺženiu nájmu.
Na otázku poslankyne Andreánskej, či má mesto pripravené ďalšie kroky, keď nepredĺži nájom pozemku, prednostka MsÚ informovala poslancov, že všetky ďalšie kroky budú v réžii stavebného úradu. Ten je samostatný orgán, do ktorého právomocí mesto zasahovať nebude. Predpokladá, že po nepredĺžení nájmu začne konanie o odstránení stavby a s tým súvisiace úkony.

Po krátkej prestávke, ktorú si vyžiadal poslanecký klub, poslanci hlasovaním rozhodli, že nepodporia predĺženie nájmu pozemku. Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 476/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m² v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa DEVELOPER CONSULTING, s. r. o. hlasovaním podporilo len päť poslancov zo sedemnástich prítomných – poslanci Andreánska, Kováčiková, Kubičár, Šulcová a Trník.
Text, foto: S. Flimmel