Zber nadrozmerného odpadu – jarné upratovanie v meste Púchov

317

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sú v rámci jarného upratovania rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zber objemného odpadu. Teda takého odpadu, ktorý sa svojou veľkosťou nevmestí do bežne používanej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku pretrvávajú rovnaké problémy. Asi najväčším problémom je, že do kontajnerov je umiestňovaný odpad, ktorý tam nepatrí, ktorý nesmie byť odvážaný na skládku a ktorý musia zamestnanci Technických služieb prácne vyberať. Do kontajnerov nepatrí elektronický odpad ako sú práčky, chladničky, TV, PC, mikrovlnky, rádia a pod., nebezpečný odpad – odpadové farby, žiarivky, autobatérie.

Zvláštnou skupinou odpadu, ktorý do kontajnerov určite nepatrí sú opotrebované pneumatiky. Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a ich držiteľ má možnosť, resp. povinnosť odovzdať takéto pneumatiky distribútorovi pneumatík. Jednoducho povedané tomu, kto pneumatiky v rámci svojej činnosti predáva, príp. v rámci servisných prác vymieňa. Distribútor pneumatík je povinný tieto pneumatiky zdarma prevziať a ich prevzatie neviazať na kúpu nových pneumatík. Vieme, že nie všetci to vedia, preto sme kontajnery opatrili upozorneniami, čo do kontajnera nemožno vhadzovať. Kontajnery sú určené predovšetkým pre občanov, ktorí nemajú možnosť odviesť odpad do zberného dvora, ktorý je otvorený počas celého roka. Preto sme občanov upozornili, že tieto druhy odpadov môžu nechať vedľa kontajnera, odkiaľ ich pracovníci Technických služieb odvezú do zberného dvora. Výsledok správania občanov môže každý posúdiť sám podľa priložených fotografií.

Okrem uvedených odpadov je zakázané vhadzovať do kontajnerov biologický odpad (konáre, tráva, lístie…), stavebný odpad (stavebné sute, izolácie…), separovateľné zložky ako sú papier, plasty, sklo, kovy, drevo. Tieto odpady je možné doviesť do zberného dvora PTSM s.r.o. v pracovné dni od 8:00 hod do 18:00 hod a v sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod. Separovateľné zložky ako kartónové obaly, obalový polystyrén, fóliu je možné odovzdávať pohodlne aj v rámci vrecového zberu 12 x ročne. Biologický odpad je potrebný prednostne kompostovať na vlastnom pozemku v pridelených kompostéroch. V prípade nárazovo väčšieho množstva odpadu je možné tento odpad tiež odovzdať v zbernom dvore.

Do pristavených kontajnerov je prísny zákaz vhadzovania azbestových strešných krytín, dosiek a iných výrobkov na báze azbestu. Ide o nebezpečný odpad vláknitej štruktúry. Vlákna sa ľahko uvoľňujú pri náraze, otere, vibráciach a pri spracovaní. Uvoľňuje sa pri tom prach, ktorý je voľným okom neviditeľný. Vdychovanie azbestu môže mať závažné zdravotné dôsledky na ľudský organizmus vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať aj 30 rokov. Neodborná, svojpomocná manipulácia môže teda ohroziť nielen vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, ale aj zdravie vašich susedov a všetkých, ktorí prídu do styku s kontajnerom. Na likvidáciu azbestu je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú firmu s patričnými povoleniami, ktorá zabezpečí odbornú manipuláciu a zneškodnenie tohto druhu odpadu aj s vystavením potvrdenia o likvidácii.

Ladislav Halas, PTSM