Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu: V MŠK Púchov sa odmeny rozdávali nehospodárne, bytový podnik predával mestskú informačnú sieť neefektívne

1485

V uplynulých mesiacoch vykonával Najvyšší kontrolný úrad kontrolu v dvoch púchovských mestských spoločnostiach: MŠK Púchov, s.r.o. a Mestský bytový podnik s.r.o. Dnes uverejnenú správu NKÚ uvádzame v plnom znení:

 
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 ako i podnetov od občanov vykonal kontrolu v dvoch subjektoch s podstatnou majetkovou účasťou mesta Púchov. Kontrolóri, ktorí sa zamerali na hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladaním s verejným majetkom v Mestskom športovom klube Púchov (MŠK) i v Mestskom bytovom podniku Púchov (MBP) v rokoch 2012 až 2014, odhalili významné pochybenia v oboch subjektoch. V jednom prípade bolo podané trestné oznámenie.

Pri Mestskom športovom klube, v ktorom mesto Púchov figuruje ako jediný spoločník so 100- percentnou majetkovou účasťou, NKÚ zistil nedostatky vo viacerých oblastiach účtovníctva, verejného obstarávania, zverejňovania zmlúv a faktúr a porušenia iných záväzných právnych predpisov. Spoločnosť v rokoch 2012 a 2013 síce vykazovala zisk (23-tisíc eur a viac ako 17-tisíc eur), priznala a vyplatila v roku 2014 odmeny (spolu 26 500,- eur) konateľke a viacerým zamestnancom MŠK napriek záporným výsledkom hospodárenia v tomto roku (strata mínus 46 066,- eur), a tak nekonala hospodárne a efektívne v súlade s Obchodným zákonníkom, podľa ktorého bola obchodná spoločnosť založená za účelom dosahovania zisku.

Konateľka spoločnosti bola podľa pracovnej zmluvy vo všetkých troch rokoch súčasne aj riaditeľkou a ekonómkou spoločnosti, pričom z pracovného pomeru mala priznané a vyplatené mzdy. Zamestnancom boli odmeny priznané v polročných intervaloch, členom dozornej rady raz ročne po 500 eur. Riaditeľke MŠK bola v druhom polroku 2013 udelená odmena 1 000 eur. V rokoch 2012 až 2014 jej ako konateľke bola zároveň priznaná pravidelná mesačná odmena za výkon funkcie v sume 664 eur a polročné odmeny v sume 5-tisíc eur s výnimkou druhého polroka 2013. Okrem toho v roku 2012 konateľka dostala aj jednu mimoriadnu odmenu vo výške 1 500 eur, ktorú jej priznal primátor mesta zastupujúci jediného spoločníka. V tejto veci bolo už zo strany nového vedenia MŠK podané trestné oznámenie.

Neefektívnosť hospodárenia MŠK sa preukázala uzatvorením podnájomných zmlúv za ceny nižšie v porovnaní s cenami stanovenými v zásadách o nájme pozemkov a v zásadách o nájme nebytových priestorov a tiež súhlasmi na opakované podnájmy ďalším podnikateľským subjektom. Do uzatvorených nájomných zmlúv nebola zapracovaná zásada, že cena nájmu sa bude každoročne k 1. januáru zvyšovať o percento miery inflácie oficiálne určenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. Nedostatky úrad odhalil aj pri neaktuálnych údajoch podnájomných zmlúv, ktoré obsahovali ceny v slovenských korunách bez prepočtu na eurá. Všetkých päť kontrolovaných podnájomných zmlúv nebolo aktualizovaných na nové zmluvné podmienky, v dvoch zmluvách doba podnájmu presiahla dobu nájmu a v jednom prípade zmluva neobsahovala všetky prílohy. MŠK tak nepostupoval v súlade s Občianskym zákonníkom.

Celkovú efektívnosť ekonomického prínosu z podnájomných zmlúv nebolo možné vyhodnotiť z dôvodu rôznorodých ustanovení zmlúv a nájomných podmienok. Jediným porovnávacím kritériom boli zásady nájmu pozemkov a zásady nájmu nebytových priestorov, vydané jediným spoločníkom MŠK. Efektívnosť prenájmu bolo možné vyčísliť iba v dvoch podnájomných zmluvách, kde bola vypočítaná nehospodárnosť v sume viac ako 155-tisíc eur.

Kontrolóri taktiež zaznamenali porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii vonkajšieho detského bazéna v celkovej sume takmer 31-tisíc eur, keď subjekt zákazku rozdelil na tri časti. Zákon stanovuje, že zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity a vyhnúť sa postupu zadávania podlimitnej zákazky. NKÚ spoločnosti odporučil prepracovať smernicu o obehu účtovných dokladov so zákonom o účtovníctve, zosúladiť evidenciu majetku so skutočným stavom, rovnako zosúladiť podnájomné zmluvy s platnými zmluvami o nájme a s platnými zásadami o nájme pozemkov a zásadami o nájme nebytových priestorov.

Kontrolou Mestského bytového podniku Púchov boli zistené nedostatky vo viacerých oblastiach účtovníctva, verejného obstarávania a porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov. MBP mal ku koncu roka 2014 základné imanie v sume vyše 1,8 milióna eur, na ktorom sa mesto Púchov podieľalo 99,89 % a ostatok mali dvaja spoločníci (fyzické osoby). Podiel na zisku, strate, hlasovacích právach a vyrovnávací podiel boli však v pomere 80 % mesto a po 10 % fyzické osoby, čiže v neprospech mesta. Zmenou spoločenskej zmluvy 19,89 % majetku mesta vloženého do obchodnej spoločnosti v prospech súkromných fyzických osôb v sume viac ako 361-tisíc bol porušený zákon o majetku obcí, podľa ktorého bolo mesto povinné majetok chrániť, zhodnocovať a zveľaďovať.

Závažné nedostatky NKÚ zistil v evidencii dlhodobého hmotného majetku, keď podľa predložených dokumentov MBP pred 1. januárom 2007 neevidoval (nevlastnil) žiadny majetok. Z dodatkov k spoločenskej zmluve bol pritom zrejmý vklad nehnuteľného a hnuteľného majetku do spoločnosti pred uvedeným dátumom. Evidencia majetku a aj vykonaná inventarizácia majetku neboli správne, úplné a dostatočné, čím boli porušené základné ustanovenia zákona o účtovníctve.

Vybudovaná mestská informačná sieť a záložný optický kábel pre meranie a reguláciu tepla neboli súčasťou stavebného povolenia, zmien k stavebnému konaniu a kolaudačného rozhodnutia predmetnej investičnej akcie a rovnako neboli ani predmetom samostatných stavebných konaní alebo iných povolení. MBP tak nepostupoval v súlade so stavebným zákonom. Záložný optický kábel bol až po troch rokoch od ukončenia investičnej akcie zásobovania mesta teplom zaradený do majetku spoločnosti, a to bez majetkovo-právneho vysporiadania. Neefektívnosť bola zistená aj pri predaji mestskej informačnej siete pod obstarávaciu cenu, pri predaji obchodného podielu pod trhovú cenu a pri znehodnotení majetku majoritného vlastníka v prospech fyzických osôb.

NKÚ spoločnosti odporučil aktualizovať viaceré smernice súvisiace s evidenciou majetku, zapracovať do smernice o cestovných náhradách kritérium efektívnosti pracovnej cesty, ako aj zosúladiť majetkové vklady, hlasovacie a iné práva majoritného vlastníka v záujme ochrany majetku subjektu verejnej

správy ustanovenej v zákone o majetku obcí. Predseda NKÚ Karol Mitrík uložil primátorovi povinnosť prerokovať oba protokoly v mestskom zastupiteľstve, poslanci tak budú môcť reagovať na vážne zistenia kontrolórov. Obe spoločnosti sú zaviazané prijať odporúčania úradu, aby sa zabránilo opakovaniu podobných konaní.
Zdroj: NKÚ SR (www.nku.gov.sk/aktuality)