ZMOS spúšťa interaktívnu mapu partnerstva

146

Združenie miest a obcí Slovenska prichádza s jedinečnou interaktívnou mapou partnerstva – vizuálnym vyobrazením rôznych foriem spolupráce na úrovni miest a obcí.

Prehľad foriem a možností medziobecnej spolupráce

Interaktívna mapa partnerstva je vizuálnym nástrojom vypovedajúcim o formách a možnostiach medziobecnej spolupráce, kde bude postupne možné sledovať viacero oblastí. Jednou z nich je aj schopnosť samospráv kooperovať a integrovať sa so zámerom zabezpečovania konkrétnych verejnoprospešných služieb. Zároveň bude predstavovať investičnú ponuku pre súkromný sektor – súkromné firmy získajú informácie, ktoré pre nich môžu byť zaujímavé z hľadiska ponuky svojich technologických riešení, prípadne pre úvahy o akciovom, majetkovom, alebo inom vstupe do organizácií zabezpečujúcich konkrétne verejnoprospešné služby pre daný región spolupracujúcich samospráv.

Treba konštatovať overenú skutočnosť, že v trhovej ekonomike samosprávy odkázané na medziobecnú spoluprácu, mieru kooperácie a integráciu dokážu aktívne formovať lokálnu hospodársku politiku. Je to trend, ktorý v našich podmienkach bude mať stále väčší význam, na ktorý dokážeme reagovať vypracovaním a priebežnou aktualizáciou mapy partnerstva. Predpokladáme, že rôzne samosprávy sa budú integrovať a kooperovať v rôznych oblastiach s odlišným počtom obcí, ale kľúčovým menovateľom bude schopnosť rozvíjať medziobecnú spoluprácu pre zabezpečovanie konkrétnych verejnoprospešných služieb na základe efektivity a spoločenského prínosu.

Viacnásobná výpovedná hodnota

Výpovednú hodnotu mapy partnerstva treba vnímať vo viacerých aspektoch vzájomného sieťovania a zdieľania. Tak z hľadiska informačného, nakoľko vyjadrí mieru kooperácie, ako aj z hospodárskeho, keďže priblíži oblasti hospodárskych činností kooperujúcich samospráv. Zároveň ponúka investorský pohľad a to formou príležitosti investovať v rámci alternatívnych finančných zdrojov EŠIF, PPP, prípadne komunálnych dlhopisov. Z toho všetkého nemožno odčleniť ani smart agendu, nakoľko od interaktívnej mapy partnerstva očakávame postupné preukázanie miery etablovania samospráv na novú agendu.

Informácie postupne pribúdajú

Nakoľko interaktívna mapa partnerstva má ambíciu sprístupnenia čo najširšieho okruhu informácií z prostredia miest a obcí, jej spracovaním sme začali postupne publikovať základné informácie. Už teraz sú k dispozícii základné informácie o obciach, prehľad rozmiestnenia spoločných obecných úradov, prehľad o pôsobení matričných úradov a informácie o miestnych akčných skupinách podľa teritoriálnej pôsobnosti.

Do leta na mape pribudnú ďalšie informácie, ako prehľad a pôsobenie obecných a mestských polícií, pôsobenie a činnosť dobrovoľných hasičských zborov, ale aj rozmiestnenie tzv. sociálnych podnikov v samosprávach. Postupne budeme spracovávať a rozširovať interaktívnu mapu partnerstva o ďalšie úrovne, ktoré znásobia jej výpovednú hodnotu.

Nakoľko interaktívna mapa partnerstva je spracovávaná na základe pomerne širokej databázy rôznych informácií, priebežne budú aktualizované zmeny, či už v kontaktných informáciách, alebo v spolupráci samospráv pre výkon jednotlivej agendy. Interaktívna mapa partnerstva je  vizuálnou pomôckou ktorej úspech závisí od miery kontroly samospráv vo vzťahu k publikovaným informáciám.

Interaktívna mapa partnerstva je súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Interaktívnu mapu partnerstva môžete navštíviť TU.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: zmos.sk