ZŠ J. A. Komenského – škola, ktorá mení svet

210

Naša škola je od septembra zapojená do projektu Školy, ktoré menia svet. Vďaka tomuto programu sme získali mnohé cenné a podnetné rady i nápady, ako môžeme naučiť deti meniť svet na lepší.

PREČO?

– Pretože hlas detí je (mal by byť) dôležitý.

– Chceme, aby z našich detí vyrástli aktívni, empatickí, všímaví, kriticky mysliaci občania, ktorým svet nie je ľahostajný.

– Dávame priestor a ponúkame možnosť, aby si deti samy vybrali, akým smerom sa chcú vydať.

AKO?

Rozvíjame deti v rôznych oblastiach:

VZDELÁVACIA OBLASŤ – pracujeme s dieťaťom, nie s predmetom (učivom)

– Výborné výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach

– Rovesnícke vyučovanie, projektové vyučovanie,…

– Sme zapojení do projektu ERASMUS

– Organizovanie zábavných kurzov pre predškolákov

ŠPORT rozvoj pohybových schopností detí, športové triedy so zameraním na hokej

– Výborné športové úspechy (hokej, florbal, gymnastika,…)

– Naši žiaci sa stávajú úspešnými hokejovými reprezentantmi SR v zahraničí

– Aktívna spolupráca bývalých žiakov-hokejistov so školou

UMENIE – rozvíjame umelecký prejav detí, podporujeme ich talent

– Akadémia talentov

– Keramická dielňa

– Výborné recitačné, výtvarné a spevácke úspechy

– Divadelný súbor AMOS – príležitosť pre deti hrať v Divadle Púchov pre verejnosť

– Spolupráca s Púchovskou kultúrou

OBČIANSKY AKTIVIZMUS

– Aktívny školský parlament

– Stretnutia primátorkou mesta a poslancami

– Projekt – Ulice slávnych

EKOLÓGIA – záleží nám na zdravom životnom prostredí a k tomu vedieme aj našich žiakov

– Odstraňovanie nelegálnych skládok

– Ekoučebňa v areáli školy

– Biozáhradka v areáli školy

SOCIÁLNA OBLASŤ – deti vedieme k empatii a spolupatričnosti

– Návšteva domovov dôchodcov

– Kultúrne programy pre seniorov (Čaj pre seniorov…)

– Burza oblečenia a hračiek pre deti zo sociálne slabších rodín

– Spolupráca so Spojenou školou (keramické kurzy, Medový deň,..)

OBLASŤ VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT – chceme, aby deti zmysluplne trávili voľný čas

– Široká ponuka záujmových krúžkov

– Ponuka letných denných táborov

– Oddychové zóny v areáli školy

– Predaj vlastných keramických výrobkov na jarmokoch

– Výborné obedy

– Stretnutia rodičov s riaditeľkou školy pri kávičke

ZŠ J. A. Komenského