Informácie o zápise detí do materských škôl

78

Zápis detí do materských škôl v našom meste sa realizoval v dňoch 10. a 17. mája 2023. V uvedených dňoch riaditeľky materských škôl zaevidovali 281 žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Po ukončení zápisu sme aj v tomto roku zaznamenali opakované žiadosti pre to isté dieťa v ďalších materských školách, čím nám zaevidovaný počet žiadostí nekorešponduje s reálnou potrebou umiestňovania detí do materských škôl. V porovnaní s minulým rokom tento trend stúpa a taktiež stúpa aj záujem o prijatie detí do materských škôl v meste Púchov z okolitých obcí.

V každoročnom zápise je dôležité zabezpečiť pre deti s trvalým pobytom v našom meste ich zaradenie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (ďalej len „PPV“). Podľa evidencie obyvateľstva v tomto roku išlo o 191 detí, čo je o 27 detí viac ako minulý rok. Tieto deti sú vo väčšine už začlenené do tried materských škôl. Porovnateľný počet 19 detí k 1.9.2023 ostáva v materských školách zaradených na PPV (pôvodne „odklad povinnej školnej dochádzky“).

Pri kontrole zoznamov detí z evidencie a reálnym začlenením detí v materských školách nemáme informáciu, kde sa nachádza 10 detí na PPV s trvalým pobytom v Púchove. Ide obyčajne o deti, ktoré sú s rodičmi v zahraničí, alebo v iných obciach a mestách. Oslovujeme preto príbuzných a získavame kontakty na rodičov, aby sme ich upozornili na splnenie zákonnej povinnosti zapísať dieťa na PPV do spádovej materskej školy a predísť tak riešeniam priestupkov a následne k finančným sankciám.

Riaditeľky materských škôl na základe zaevidovaných žiadostí vydajú rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy v súlade s platnou legislatívou v termíne do 30.6.2023.

V prípade, že dieťa nebude prijaté do materskej školy v spádovej materskej škole podľa trvalého bydliska, rodičia môžu využiť inštitút § 28c zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadať na ÚPSVaR o rodičovský príspevok: „Ak dieťa na základe žiadosti spĺňajúcej podmienky podľa § 59 ods. 3 až 6 nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorá je štátnou školou, podľa trvalého pobytu dieťaťa, vzniká oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.“

MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel