Župana budú zastupovať traja vicežupani, prvýkrát je medzi nimi aj žena

180

Prvýkrát v novom roku sa poslanecké plénum Trenčianskeho samosprávneho kraja zišlo v pondelok 29. januára 2018. V poradí IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK v tomto volebnom období v prítomnosti 42 poslancov viedol župan Jaroslav Baška.

Poslanci na januárovom zasadnutí  rozdiskutovali okrem iného aj 11 bodov týkajúcich sa prebytočného majetku, medzi nimi napr. prerokovali a schválili nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku pre účely deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Formou verejnej obchodnej súťaže schválili návrh na odpredaj Rekreačného zariadenia v území obce Štiavnické Bane či bývalého strediska brannej výchovy v Nitrianskom Rudne.

Europe Direct Trenčín pokračuje

Vďaka Europe Direct centru v Trenčíne sa študenti i verejnosť aj naďalej budú môcť dozvedieť viac o Európskej únii či možnostiach štúdia a zamestnania v zahraničí. Europe Direct centrum v TSK funguje od roku 2013, bude tak robiť aj naďalej minimálne do roku 2020. Schválením spolufinancovania tohto projektu dali totiž poslanci TSK zelenú na fungovanie Informačného centra Europe Direct Trenčín na ďalšie tri roky.

Poslanci zároveň prerokovaním bodu č. 8 vyhoveli protestu prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne a na jeho základe v znení Všeobecných záväzného nariadenia (VZN) TSK o poskytovaní dotácií prepísali zákonnú úpravu pojmov všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešného účelu s odkazom na príslušné zákonné ustanovenie. Zároveň v znení VZN o poskytovaní dotácií, VZN o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja vidieka a VZN o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov nahradili slovo „komisia“ v príslušnom gramatickom tvare slovný spojením „pracovná skupina“.

Po novom výšku úhrady za sociálny službu ovplyvní jej druh aj forma

V priebehu prvého tohtoročného rokovania poslanci Z TSK schválili VZN TSK č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré umožňuje výpočet úhrad za sociálne služby v závislosti od druhu a formy sociálnej služby. TSK týmto krokom zabezpečí objektívne nastavenie výšky úhrad vzhľadom na náročnosť poskytovanej sociálnej služby s ohľadom a personálne zabezpečenie, čo v rámci doteraz platného VZN TSK č. 4/2014 v znení č. 19/2015 a  č. 32/2017 nebolo možné. Schválené VZN zároveň rieši podmienky poskytovania stravovania ďalším fyzickým osobám, ktorým nie je poskytovaná sociálna služba, stanovuje rozpätie výšky úhrady za ubytovanie, podmienky ubytovania príbuzných prijímateľa ak má na to zariadenie vytvorené podmienky. TSK chce týmto krokom predísť prerušovaniu vzájomných rodinných väzieb, ktoré majú pozitívny vplyv na psychické zdravie prijímateľa.

V dôsledku nárastu cien určitých potravinových komodít niektorým stredným školám v pôsobnosti TSK, pri ktorých sú zriadené zariadenia školského stravovania, súčasné finančné pásmo nepostačovalo pokryť potravinový náklad na prípravu jedál. Z tohto dôvodu stredné školy požiadali o zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín, čím sa mení aj výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania. Na základe uvedeného Z TSK schválilo VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu týchto nákladov s účinnosťou od 1. februára 2018.

Schvaľovacím procesom prešli aj dva dodatky k zriaďovacím listinám škôl, ktoré sa dotýkali zmeny názvu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne na Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, resp. doplnenia podnikateľskej činnosti pre Jazykovú školu v Trenčíne vo forme poskytovania jazykových kurzov. Schválením dodatku k zriaďovacej listine Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi po presťahovaní inštitúcie upravili jej sídlo z pôvodnej adresy T. Vansovej 24 Prievidza na F. Madvu 2 Prievidza. V zriaďovateľskej listine Správy ciest TSK bol v zmysle zákona na základe podnetu hlavného kontrolóra TSK upravený predmet činnosti organizácie s ohľadom na údržbu ciest I. triedy na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest.

Po prvýkrát sa funkcie podpredsedníčky ujme žena

Po novom budú v aktuálnom volebnom období TSK zastupovať traja podpredsedovia s účinnosťou od 1. februára 2018. V poradí druhé volebné obdobie ostáva vo funkcii podpredsedu Jozef Trstenský, za druhého podpredsedu bol plénom zvolený Jozef Božik. Prvýkrát sa funkcie podpredsedu TSK po hlasovaní krajského parlamentu ujme žena; a to Eleonóra Porubcová. Všetci traja vicežupani budú pracovať ako poslanci neuvoľnení na výkon funkcie.

Noví delegáti v radách škôl aj vo výboroch pre otázky zamestnanosti

Krajský parlament na svojom januárovom rokovaní vzhľadom na nové funkčné obdobie Z TSK odvolal doterajších zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegoval nových zástupcov do všetkých 41 škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK. Uplynutím 4-ročného funkčného obdobia zároveň v apríli tohto roku zanikne členstvo poslancov Z TSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti, ktoré zriaďujú jednotlivé úrady práce. Na základe tejto skutočnosti krajské zastupiteľstvo zvolilo nových členov týchto výborov. Nakoľko v novembrových župných voľbách bol do funkcie poslanca Z TSK zvolený aj rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý bol doteraz aj členom Výboru pre audit, na základe jeho vlastnej žiadosti o vzdanie sa členstva vo výbore do jeho funkcie krajský parlament vymenoval Martu Kaveckú.

Bez prerokovania Z TSK môže predseda vykonávať rozpočtové opatrenia len do výšky 10%

Na základe uznesenia č. 16 z roku 2014 neboli Zastupiteľstvom TSK určené žiadne finančné limity pre rozpočtové opatrenia predsedu samosprávneho kraja. Zmenou tohto uznesenia po novom krajský parlament určil, že predseda TSK bude oprávnený vykonávať zmeny rozpočtu TSK do výšky 10% zo schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s tým, že o týchto zmenách budú poslanci tak, ako tomu bolo doteraz,  informovaní prostredníctvom e-mailových schránok. Opatrenia budú zároveň zverejnené na webovom sídle TSK.

Hlavný kontrolór samosprávneho kraja Richard Horváth na januárovom rokovaní predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Z TSK. Hlavnému kontrolórovi zároveň poslanci v zmysle zákona o samosprávnych krajoch schválili odmenu za rok 2017 vo výške 30% súhrnu platov.

Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v pondelok 26. marca 2018.

Zdroj: TSK