Zvýšenie estetického vzhľadu a čistoty zberného miesta

171

Členovia Výboru mestskej časti č. 3 Námestie sa rozhodli požiadať mesto Púchov (v rámci poradia dôležitosti plánovaných investičných akcií pre rok 2019) o vybudovanie polopodzemných kontajnerov v lokalite na Námestí slobody pri obytných domoch č. 1404, 1407, 1406. Dôvodom našej požiadavky bol vysoký počet domácností, ktoré zberné miesto využívajú a hlavným cieľom bolo zníženie frekvencie vývozu odpadu, zníženie nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie. Výstavba bola zaradená do plánu realizácie a dnes môžeme vidieť, že s ich výstavbou Podnik technických služieb mesta začal a v krátkej dobe ich začneme využívať.

Novým umiestnením polopodzemných kontajnerov sa podarilo lepšie využiť priestor zberného miesta a súčasne zvýšiť estetický vzhľad a čistotu zberného miesta. Zvýši sa tiež kapacita zberného miesta (2/3 kapacity nádoby sú presunuté pod zem) a odstránením starých nádob vzniknú nové parkovacie miesta. Väčšia časť odpadu je uložená po zemou, kde je stálejšia teplota, čím dochádza k spomalenému rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu. Odpad je ukladaný do výške 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. Obmedzí sa tým vandalizmus a možnosť opätovného vyberania odpadov vrátane prístupu zvierat. Toto všetko sú výhody polo podzemných kontajnerov, ktoré sa postupne objavujú aj v iných častiach mesta. Chcem vyjadriť presvedčenie, že si ich spoločne budeme udržiavať a chrániť.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ a predsedkyňa VMČ č. 3 Námestie