Poslanci schválili VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier a zmeny v Púchovskej televízii

180

V utorok 29. októbra 2019 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov zišlo mestské zastupiteľstvo, aby prerokovalo 9 bodov svojho programu.

Rokovanie zastupiteľstva viedla primátorka mesta Katarína Heneková za účasti 16 poslancov z celkového počtu 19 (chýbali poslanci R. Hvizdák, M. Kubičár a J. Riško). Ako prvý bod zasadnutia podľa rokovacieho poriadku boli zaradené Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, v ktorom okrem občanov Púchova o slovo požiadal aj mestský právnik JUDr. Anton Školek. Poslancom podrobne vysvetlil aktuálny súdny spor Podniku technických služieb mesta, s.r.o. s firmou WOOD ENERGY (o spore prinesieme informácie v samostatnom článku).

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier

Účelom nového všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme regulovať prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na území mesta Púchov. Nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.09.2019 oproti doterajšej právnej úprave posilnili kompetencie samospráv. Mestám bola daná možnosť zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území, a to najviac na 12 dní v kalendárnom roku.

Poslanci prerokovali a schválili návrh VZN č. 10/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2020, ktorým v budúcom roku zakázali prevádzkovanie hazardných hier v dňoch: 1.1. Deň vzniku Slovenskej republiky, 6.1. Zjavenie Pána (Traja králi), 12.4. Veľkonočná nedeľa, 1.9. Deň Ústavy Slovenskej republiky, 1.11. Sviatok všetkých svätých, 26.12. Druhý sviatok vianočný.

Úpravy rozpočtu a zmeny v radách

Zastupiteľstvo ďalej po krátkej diskusii schválilo úpravy rozpočtu Mesta Púchov na rok 2019. Išlo o presuny medzi jednotlivými položkami v rozpočtoch PTSM a MŠK a o úpravu čerpania rezervného fondu mesta Púchov.

Poslankyňa Milada Vargová sa vzdala členstva v dozornej rade Podniku technických služieb mesta, s.r.o. a na jej miesto v dozornej rade poslanci schválili poslankyňu Angelu Lazorovú. Poslancovi Romanovi Špačkovi, ktorý sa stal zástupcom riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slovanská, zaniklo členstvo v rade školy. Na jeho miesto v rade školy zastupiteľstvo delegovalo poslanca Jána Riška.

Predaj a nájom mestského majetku

Poslanci prerokovali a schválili predaj mestského pozemku (zastavanú plochu a nádvorie o výmere 416 m²) a zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve Mesta Púchov v súvislosti s realizáciou stavby „Teplovodná prípojka Materskej škôlky Púchov“. Zastupiteľstvo schválilo zámer prenajať nebytový priestor o výmere 225 m² nachádzajúci sa na prízemí objektu č.s. 1400 na Námestí slobody Slovenskej pošte, a.s. za účelom výkonu poštovej prevádzky. Mesto má tiež záujem zrekonštruovať a zmodernizovať autobusovú stanicu a odstavné plochy pre autobusy v areáli železničnej stanice Púchov. Poslanci za týmto účelom schválili nájom štátnych pozemkov v správe Železníc SR. Zastupiteľstvo tiež schválilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom mestských billboardov.

Zmeny vo vysielaní Púchovskej televízie

V bode Rôzne mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh nového modelu fungovania Púchovskej televízie, ktorý predložil konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko. Ako uviedol vo svojom návrhu, cieľom bolo: 1. znížiť náklady na vysielanie Púchovskej televízie, 2. zabezpečiť rozsah spravodajstva, športu a kultúry týždenne v rozsahu 25 minút, 3. zabezpečiť záznamy z mestského zastupiteľstva v plnom rozsahu, 4. výrazne zvýšiť dostupnosť sledovania Púchovskej televízie.

Poslanci po rozprave a krátkej prestávke na dohodu v poslaneckom klube Integrita schválili vysielanie Púchovskej televízie prostredníctvom programovej služby TV Považie. Spoločnosti Ing. Petra Galoviča zabezpečia výrobu a vysielanie Púchovského magazínu na základe požiadavky Mesta Púchov, resp. Púchovskej kultúry, s.r.o. TV Považie vyrobí, odvysiela a poskytne rovnakú intenzitu opakovania Púchovského magazínu ako bolo doposiaľ. Hlavný večerný vysielací čas Púchovského magazínu sa zmení z 18:00 na 19:25. Púchovský magazín v TV Považie bude vysielaný vysielačom DVBT a dostupný aj cez satelitné vysielanie, káblové rozvody Orange a Telecom a rozvody lokálnych distribútorov v Trenčianskom kraji.

Cena za výrobu a vysielanie Púchovského magazínu a záznamov z MsZ sa zníži zo 62.400 eur na 49.920 eur, čo predstavuje ročnú úsporu v sume 12.480 eur. Priestor na ďalšiu úsporu financií vznikne v prípade, ak TV Považie prevezme od MsBP, s.r.o. vysielač DVBT na Chmelinci, ktorého zariadenie vyžaduje zásadnú rekonštrukciu a ktorého prevádzka mesto stojí 7.000 eur ročne.

Po interpeláciách občanov a poslancov mestského zastupiteľstva primátorka Katarína Heneková rokovanie zastupiteľstva ukončila.

Slavomír Flimmel