Župa hospodárila s prebytkom približne 16,5 milióna eur

121

V poradí V. rokovanie župného parlamentu sa konalo v pondelok 15. mája 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 36 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať on-line na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Z TSK, schválili Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2023. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo 13 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK.

Zmluva o združení finančných prostriedkov má pomôcť odstráneniu havarijného stavu oporných múrov

TSK je vlastníkom objektu karnera sv. Michala vedľa Farského kostola v Trenčíne nad oporným múrom „Marienburg“. CPR Trenčín, o. z. je nájomcom a správcom nádvoria objektu, ktorý sa nachádza pod týmto oporným múrom, to pôvodne tvorilo súčasť mestského opevnenia a spolu s oporným múrom a karnerom chránilo prístupovú cestu na hrad. Podľa odborného posudku došlo v minulosti nevhodným odvádzaním zrážkových vôd k trhlinám v múroch, preto je potrebné zamedziť prípadným škodám a zosuvom svahov do budúcna. Za týmto účelom bude uzatvorená Zmluva o združení finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja a CPR Trenčín, o. z., ktorá špecifikuje dotknuté nehnuteľnosti, spôsob združovania finančných prostriedkov aj mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní stavby, a tiež stanovenie vlastníckych vzťahov po dokončení jej realizácie. Predpokladané náklady sú vo výške 89 064,70 eur s DPH, pričom TSK sa na nich bude podieľať 80% skutočných nákladov stanovených procesom verejného obstarávania.

Od 1. júna sa menia Zásady pri postupe vo výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v pôsobnosti župy

Z dôvodu nastavenia presného procesného postupu pri výbere riaditeľov organizácií v pôsobnosti TSK a zabezpečenia maximálnej transparentnosti pri výberových konaniach kraj pristúpil k prijatiu nových „zásad“. Schválený návrh primárne určuje 5-ročné funkčné obdobie riaditeľov župných organizácií, rovnako, ako je tomu pri riaditeľoch škôl a školských zariadení. Ďalej upravuje postup pri oznámení o výberovom konaní, podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania, kreovanie a činnosť výberovej komisie, postup pri výberovom konaní a najčastejšie dôvody, pre ktoré môže predseda TSK podať návrh na odvolanie riaditeľa z funkcie.

Zastupiteľstvo schválilo úhradu straty za služby oboch dopravcov PAD vo výške takmer 4,5 mil. eur

Krajské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj správou o náhrade preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022. Začiatkom roka 2023 bola zároveň u oboch zmluvných dopravcov, SAD Trenčín a SAD Prievidza, vykonaná finančná kontrola aj kontrola externou audítorskou spoločnosťou. V zmysle záverov z návrhov správ o výsledku kontroly a v súlade s prijatými opatreniami bola výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022 ponížená o kontrolné zistenia.

– SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu približne 20,6 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., viac ako 11,4 mil. eur,

– neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2022 predstavuje sumu viac ako 3 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 1,5 mil. eur pre SAD Prievidza, za oboch dopravcov suma dosahuje takmer 4,5 mil. eur,

– výšku preukázanej straty ovplyvnila najmä situácia spôsobená vojenským konfliktom na Ukrajine a zvýšená miera inflácie, ktorá v minulom roku dosiahla úroveň 12,8%,

– vplyv na ňu mali tiež vyššie ekonomicky oprávnené náklady o viac ako 3,1 mil. eur (v porovnaní s rokom 2021): na spotrebu pohonných látok, opravy a udržiavanie, priame mzdy a odvody, náklady na prevádzkovú a správnu réžiu aj vyššie ostatné náklady, na druhej strane aj nižšie náklady na odpisy a vyššie tržby z cestovného.

Po zaúčtovaní kontrolných zistení z vykonaných kontrol predstavuje doplatok pre SAD Trenčín 3 019 135 eur a pre SAD Prievidza 1 463 068 eur.

Napriek viacerým negatívnym faktorom a rastúcej inflácii kraj v minulom roku hospodáril zodpovedne

Hospodárenie TSK prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí. Obdobie pandémie však vystriedala invázia Ruska na Ukrajinu, z konfliktu vyplývajúce sankcie spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií. Napokon aj napriek inflácii na úrovni 12,8% slovenská ekonomika v roku 2022 posilnila o 1,7%, trh práce zostal v dobrej kondícii, čo bola dobrá správa pre daňové príjmy územných samospráv.

V roku 2022 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu približne 15,9 mil. eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 20,4 mil. eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 24,8 mil. eur a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (v objeme cca 3,9 mil. eur), a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (344 tis. eur) a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy (v objeme 1,8 mil. eur) bol dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2022 v podobe prebytku v celkovom objeme približne 16,5 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 4,5 mil. eur a peňažného fondu vo výške 12 mil. eur, zároveň zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2022.

Na financovanie investičných a rozvojových projektov župa využije úver z Rozvojovej banky Rady Európy

Dôvodom prijatia návratných zdrojov financovania bola najmä vysoká miera inflácie, ktorá v prvých mesiacoch roka 2023 dosiahla úroveň 15,4%, ale tiež skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musia byť zrealizované do 31.12.2023. Na toto rozhodnutie mala vplyv aj neustále sa meniaca legislatíva s negatívnym dopadom na rozpočty samosprávnych krajov či odobratie dvoch dotácií Ministerstvom financií SR. Úver vo výške 30 mil. eur, z ktorého TSK predpokladá v aktuálnom roku načerpanie 20 mil. eur a v nasledujúcich dvoch rokoch po 5 mil. eur, bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov, tie budú predmetom schválenia v návrhoch rozpočtov TSK a ich zmien. Aktuálny dlh kraja je k 31.3.2023 na úrovni 31,94%, a teda neprekročí stanovenú hranicu 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025

Tá zahŕňa zapracovanie finančných operácií v oblasti bežných príjmov, ktoré sa zvyšujú o viac ako 2,15 mil. eur, a to vďaka priaznivej prognóze, ktorá pre TSK predpokladá nárast v plnení daňových príjmov – dane z príjmov fyzických osôb, vysporiadaniu rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2022 (685 tis. eur), neplánovanému plneniu Nedaňových príjmov v objeme cca 170 tis. eur za tržby z cestovného od miest Trenčín a Partizánske v zmysle zmlúv o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území miest spojmi PAD, vráteniu preplatkov za energie, ako aj očakávanému vyššiemu plneniu príjmov z termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici. Zapracovať bolo potrebné aj legislatívnu zmenu, ktorú priniesla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov na všetkých účtoch rozpočtovej organizácie, čím sa stávajú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, súčasťou jej rozpočtu aj rozpočtu TSK. Zvyšuje sa tiež pôvodne rozpočtovaný objem príjmov rozpočtových organizácií v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy (približne o 378 tis. eur) a znižuje pôvodne rozpočtovaný objem bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o takmer 583 tis. eur. Táto zmena nadväzuje na neschválenie realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

V oblasti kapitálových príjmov ide o zvýšenie o takmer 8,7 mil. eur, ktoré zohľadňuje aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020.

V rámci príjmových finančných operácií ide o zvýšenie o viac ako 41,5 mil. eur, a to z dôvodu:

– zapracovania prostriedkov z peňažného fondu v objeme približne 17 mil. eur na rozpočtované krytie úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023 a z rezervného fondu vo výške cca 4,5 mil. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom prímestskej autobusovej dopravy,

– zapracovanie návratných zdrojov financovania v objeme 20 mil. eur, ktoré TSK plánuje prijať v roku 2023 od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov.

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov sa zároveň premietnu do výdavkovej časti bežného rozpočtu a kraju umožnia:

– v rámci bežného rozpočtu použiť financie z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. v objeme takmer 4,5 mil. eur,

– navýšenie objemu prostriedkov určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK z pôvodných 300 tis. eur na 460 tis. eur, a to z dôvodu uspokojiť čo najširšie spektrum žiadateľov (prijatých bolo 557 žiadostí s požadovanou podporou 1,35 mil. eur),

– vytvorenie priestoru na poskytnutie bežného transferu NsP Považská Bystrica v objeme takmer 136 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie pôrodnej sály a jej opätovné spustenie do prevádzky, financie sú určené na obstaranie zdravotníckej technológie,

– navýšenie objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia o 200 tis. eur, smerovať budú na opravy a údržbu, zvýšenie cien energií či stravnej jednotky.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu ide najmä o:

– pokračovanie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch v roku 2022 v objeme takmer 6 mil. eur,

– realizáciu nových investícií a zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2023-2025 z titulu nárastu cien energií a vysokej inflácie v objeme viac ako 10,7 mil. eur,

– smerovanie vyššieho objemu financií, o viac ako 30 mil. eur, na projekty implementované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020.

Z celkového objemu financií určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, približne 16,7 mil. eur, ide najviac prostriedkov do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania.

– oblasť dopravy (cca 8,8 mil. eur)

– vypracovanie projektových dokumentácií k budúcim rekonštrukciám mostov a k realizáciám skladov na chemický posypový materiál či prístreškov na uskladnenie techniky (389 tis. eur),

– obstaranie strojného vybavenia a techniky (3 mil. eur),

– rekonštrukcie mostných objektov, oporných múrov a bezpečnostných prvkov na cestách II. a III. triedy (5,4 mil. eur)

– oblasť zdravotníctva (takmer 3,4 mil. eur):

– rekonštrukcia pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica (1,7 mil. eur),

– vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NsP Považská Bystrica po jednotlivých objektoch s cieľom zníženia energetickej náročnosti (420 tis. eur)

– oblasť školstva (takmer 2,8 mil. eur):

– zníženie energetickej náročnosti budov v správe Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín, SOŠ Trenčín a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (takmer 1,2 mil. eur),

– podpora športu formou výstavby telocvične pre Gymnázium Púchov, vypracovanie projektovej dokumentácie typovej telocvične pre SOŠ Trenčín a projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska s atletickým oválom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom (573 tis. eur),

– vypracovanie projektových dokumentácií za účelom dosiahnutia debarierizácie objektov 5 rozpočtových a 7 príspevkových organizácií (146 tis. eur),

– rekonštrukcia elektroinštalácie vo vybraných budovách Gymnázia Myjava, SPŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ obchodu a služieb Púchov (441 tis. eur).

Uchádzame sa o ďalšie financie z eurofondov, chceme pokračovať v rekvalifikáciách aj v úspešnom projekte TREBUCHET

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov:

– TREBUCHET II, kde je vedúcim partnerom Trenčianske múzeum v Trenčíne a cezhraničným partnerom mesto Bučovice. Projekt je zameraný na dovybavenie a skvalitnenie doplnkovej infraštruktúry v zrekonštruovanom a v roku 2020 sprístupnenom Južnom opevnení Trenčianskeho hradu. Doplnková infraštruktúra bude pozostávať z mobilného hľadiska, mobilného pódia, remeselných a dobových stánkov vyhotovených so zohľadnením dobovej atmosféry. A dôjde aj k oživeniu tradície sladovníctva, chmeľovníctva a pivovarníctva, ktoré je pre Slovanov typické už od 6. storočia. S využitím doplnkovej infraštruktúry budú zorganizované podujatia v Bučoviciach i Trenčíne. Celkové náklady predstavujú 61 100 eur, žiadaná výška NFP 58 045 eur a spolufinancovanie je vo výške 5%.

– Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II, je projekt, na ktorý chce župa získať NFP v rámci Programu Slovensko – Fondu na spravodlivú transformáciu. Jednou z hlavných výziev transformácie regiónu horná Nitra je predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít. V procese transformácie je dôležité zmiernenie dopadov štrukturálnych zmien na región, ale aj ďalší rozvoj kraja. Ide o pokračovanie aktuálne realizovaného projektu, po novom bude partnerom projektu okrem HBP, a. s. aj ENO, teda súčasní zamestnávatelia, ktorí budú postupne ukončovať zamestnanecké vzťahy s pracovníkmi v odvetví v útlme. Hlavným problémom, ktorý rieši národný projekt, je očakávaná strata zamestnania zamestnancov banského priemyslu a odvetví priamo naviazaných na ťažbu hnedého uhlia ako dôsledok ukončovania banskej činnosti v regióne. Predpokladaná doba realizácie projektu je 19 mesiacov, celkový rozpočet všetkých partnerov presahuje 12,8 mil. eur, pričom rozpočet TSK je približne 2,1 mil. eur a spolufinancovanie vo výške 8%.

Dohoda o spolupráci pri správe fondu malých projektov prenesie časť správcovských kompetencií na TSK

Euroregión Bílé – Biele Karpaty, ako cezhraničný subjekt pôsobiaci v prihraničnom území SR a ČR, získal pre programové obdobie 2021-2027 kompetenciu správy a administrácie Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027. Ako Správca Fondu malých projektov bude pôsobiť na celej slovensko-českej hranici a spravovať projekty z územia Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského, Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskoslezského kraja. Pre kvalitné zabezpečenie správy a administrácie na oboch stranách hranice deleguje časť kompetencií správy a administrácie na svojich členov, na českej strane na Región Bílé Karpaty, na slovenskej na Trenčiansky samosprávny kraj. Dohoda vymedzuje kompetencie, práva a povinnosti zmluvných strán. Poslanci Z TSK tiež schválili mimoriadny členský príspevok kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2023, vo výške 5 300 eur, a to z dôvodu, že na predloženie strešného projektu (predpoklad máj 2023), je potrebné deklarovať finančné zdroje na výdavky spojené s aktivitami projektu a zároveň predfinancovať výdavky vzniknuté v období od predloženia žiadosti o NFP do poskytnutia prvej zálohovej platby. Región Bílé Karpaty a TSK, ako priamo zainteresované subjekty do administrácie Fondu malých projektov, sa preto predbežne dohodli na poskytnutí finančných prostriedkov ER BBK.

V rámci programu Erasmus+ sa župné školy uchádzajú o financie na ďalšie projekty

– Gymnázium Púchov sa zapojilo do projektu „Generation of Sustainability“, ktorý spája viaceré krajiny EÚ v téme ochrany životného prostredia a podpory trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Sprievodným cieľom bolo poznávanie zapojených krajín, projektové stretnutia sa konali v Taliansku, Chorvátsku, Grécku, Litve a tiež na Slovensku (v Púchove). Maximálna výška grantu predstavuje 25 083 eur, škola požiadala TSK o poskytnutie financií na predfinancovanie záverečnej platby vo výške 2 121 eur.

– Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica sa zapojila do projektu „Lepšie pripravení pre európsky trh práce“. Hlavným cieľom projektu je podpora a zdokonaľovanie jazykových a profesijných zručností žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Počas dvojtýždennej odbornej praxe v partnerských zdravotníckych zariadeniach v zahraničí budú žiaci realizovať ošetrovateľské a masérske výkony, zdokonaľovať sa v komunikácii a rozvoji odborných a jazykových schopností. Maximálna výška grantu je 47 623 eur, škola požiadala TSK o poskytnutie financií na predfinancovanie záverečnej platby vo výške 9 525 eur.

V závere rokovania bol poslancom odprezentovaný unikátny projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja Podpora AAL (aktívneho asistovaného života) v podmienkach TSK. Ide o Inteligentnú Domácu Asistentku, ktorá umožní seniorom žijúcim osamote, osobám s rizikovým ochorením alebo ťažkým zdravotným postihnutím čo najdlhšie zotrvať v pohodlí vlastného domova, a to s pocitom bezpečia. Služba je vhodná aj pre pacientov, ktorí sa zotavujú doma. Založená je na monitorovaní pomocou senzorov, bez použitia kamier a mikrofónov. Všetky dôležité informácie, vrátane kontaktov sú uvedené na webovom sídle kraja. V rovnakom bode vystúpili aj zástupkyne Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o., ktoré poslancom predstavili nielen činnosť a aktivity organizácie, ale aj princípy jej fungovania.

Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2023, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 3. júla, následne 25. septembra a 27. novembra 2023.

TSK