D. Lako: Aká je skutočná pravda o zisku MŠK v roku 2014

384

Na poslednom Mestskom zastupiteľstve sme boli svedkami vopred pripraveného teatrálneho vystúpenia bývalého primátora Michalca, keď ako obyčajný občan predstúpil pred súčasného primátora pána Heneka, otočil sa mu zadkom, čím chcel jednak ponížiť primátora Heneka a „ukázať“ kto je tu pánom mesta. Čudák. Inak sa človek s takýmto prejavom arogancie a myslenia nedá ani nazvať.
Stačila však výzva primátora Heneka, aby sa Michalec vrátil medzi občanov podporená komentármi a výkrikmi poslancov a vyšperkované sebavedomie Michalca bolo zrazu preč. Stál tam obyčajný človek, ktorý chaoticky a so zrýchľujúcim tempom začal čítať svoj prejav, v ktorom okrem iných klamstiev spochybnil úroveň protokolu z NKÚ, v ktorom sa okrem iného konštatuje, že MŠK v roku 2014 vykázalo účtovnú stratu. Tvrdil, že to predsa nie je pravda, veď za rok 2014 predsa MŠK zaplatilo daň z príjmu vo výške 2.198 €. Tak ako mohla byť strata? Zvýraznil svoju pochybovačnú otázku. Ak si bývalý primátor Michalec myslí, že takýmito vyhláseniami spochybní úroveň kontroly NKÚ a tým v očiach verejnosti obháji svoje konanie a konanie bývalej konateľky MŠK, tak sa veľmi mýli. Zabúda totiž, že na svete existuje aj pravda. A pravda je takáto:

HK Púchov s. r. o. zastúpený pánom Petrom Divinským zaplatil 12. 6. 2007 za prenájom zimného štadióna sumu 213.660 €. Touto sumou zaplatil vopred nájom za užívanie zimného štadióna až do roku 2015. V roku 2011 však došlo zo strany MŠK k vypovedaniu zmluvy. HK Púchov s. r. o. žiadal od MŠK nespotrebovaný nájom vrátiť. MŠK nespotrebovaný nájom nevrátil, čím porušil Obchodný zákonník.
HK Púchov s. r. o. oznámil MŠK, že sa svojich peňazí bude domáhať súdnou cestou (konanie nie je ešte ukončené). Veľmi zaujímavý je však dôvod výpovede zmluvy. Mesto Púchov sa zaviazalo, že bude hokejový klub finančne podporovať vo forme dotácií na energie. Fungovalo to tak, že HK s. r. o. si musel v banke otvoriť vlastný účet, na ktorý mu mesto posielalo dotácie na energie. Z tohto účtu HK s. r. o. platil energie v prospech MŠK. Avšak jediným človekom, ktorý mohol disponovať uvedeným účtom, nebol nikto iný, ako konateľka MŠK pani Bradáčová! Mesto prestalo posielať peniaze za energie, tým pádom HK s. r. o. neplatil MŠK a dôvod na vypovedanie zmluvy bol na svete.

A to nie je všetko. Pri následnej pasportizácii (posúdenie technického stavu) zimného štadióna, ktorú robil SZĽH (Slovenský zväz ľadového hokeja) bolo vydané rozhodnutie, že zimný štadión v Púchove nespĺňa podmienky „pasportizácie športových objektov“. Toto rozhodnutie vydala komisia pre športoviská na príslušných národných zväzoch v súlade s predpismi SZĽH. Pre túto skutočnosť nebolo, HK Púchov s. r. o. umožnené pokračovať vo svojej športovej činnosti, na čo štatutári spoločnosti poukazovali a pripomienkovali vtedajšiemu vedeniu mesta Púchov na čele s primátorom Michalcom, ktorý na uvedenú skutočnosť nereagoval.

Vráťme sa k peniazom, ktoré HK s. r. o. zaplatil ako vopred zaplatený nájom za zimný štadión a ten vo výške 123.080 € zostal na účte MŠK napriek tomu, že si ho ako nespotrebovaný preplatok nájomného žiadal HK s. r. o vrátiť.
V účtovníctve MŠK Púchov, s. r. o. je tento zostatok účtovaný na účte Výnosy budúcich období. Bývalý primátor Marián Michalec rozhodnutím jediného spoločníka rozhodol, že zostatok vopred uhradeného a nespotrebovaného nájmu vo výške 123.080,63 €, bude postupne rovnomerne na tretiny v rokoch 2013, 2014 a 2015 v čiastkach 41.026,88 € pripočítavaný k základu dane.
Keby sa boli peniaze vopred zaplatené vrátili HK, rozhodnutie by nebolo a nedošlo by k úprave základu dane, čo znamená, že spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. by bola v roku 2014 skutočne v strate.
Došlo by k tomu, že výsledok hospodárenia – riadok 100 daňového priznania (DP), teda strata, by zostala v sume -50.362,79 € nezmenená a po úprave iných pripočítateľných a odpočítateľných položiek by bola výška straty ponížená na výšku -31.050,19 €. Tým pádom by bol základ dane na r. 500 nula a žiadna daň by sa neplatila, iba daňová licencia vo výške 960 €.

Keďže však bola daňová povinnosť za rok 2013 rozdelená na príkaz Michalca na tri roky, bola za rok 2014 odvedená daň vo výške 2.198 € a za rok 2015 bude odvedená vo výške 2.102 €.

Ešte by som chcel upozorniť, že mesto Púchov v roku 2014 poslalo okrem schválenej dotácie naviac na účet MŠK 50.000 € s tým, že uvedenú čiastku vložilo do vlastného imania MŠK a preto nebola zaúčtovaná ako pripočítateľná položka. A nakoniec ešte Michalcom spochybnené odmeny: za roky 2012 – 2014 súčet všetkých odmien zamestnancov MŠK bol vo výške 26.500 €, okrem konateľky pani Bradáčovej, ktorá za rovnaké obdobie dostala za svoju prácu okrem tarifného platu a odmeny za konateľstvo rovnakú čiastku ako všetci zamestnanci, teda 26.500 €.

Verím, že som dostatočne vysvetlil, prečo za rok 2014 bola zaplatená daň. Verím, že všetci, čo videli a počuli tvrdenia Michalca, pochopili, že opäť klamal. Musí klamať, aby obhájil svoje kroky. Pravda však vždy vyjde najavo, nepomôže ani trezor plný peňazí.

Daniel Lako
predseda ekonomickej komisie

Vykaz_ziskov-a-strat_MSK_webrozhodnutie_MSK_web