Ako predísť susedským sporom pri stavebných úpravách v byte?

211

Vlastník bytu si po zakúpení bytu niekedy myslí, že si vo vlastnom byte môže robiť, čo chce. No nie je to tak – mal by si uvedomiť, že byt je súčasťou bytového domu.

Ústava chráni majetkové práva jednotlivca, avšak iba do tej miery, kým neohrozujú majetok iných občanov, čo je v bytovom dome častým javom. Zákon ustanovuje práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým sa vymedzujú hranice, v rámci ktorých môže vlastník bytu postupovať pri realizácii stavebných úprav vo svojom byte. Vlastník bytu je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych práv.

Vlastník bytu nemôže vykonávať také úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva. Konštrukčné prvky bytu sú konštrukčnými prvkami celého domu a zásah do konštrukčného prvku bytu má vplyv na ostatné konštrukčné prvky v celom dome. Ak vlastník bytu svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje spoločné časti alebo zariadenia domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, môže súd dokonca v krajnom prípade nariadiť predaj jeho bytu.

Spoločenstvo vlastníkov alebo správca budovy by mali upozorniť stavebníka, že pri realizácii stavebných úprav v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov dohodnuté v Zmluve o spoločenstve, napríklad takto:

Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov ostatných vlastníkov bytov, môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8. do 19. hod. a v sobotu v čase od 9. do 15. hod. V nedeľu alebo počas dní pracovného pokoja takéto práce vykonávať nebude. Stavebník musí zabezpečiť okamžitý odvoz vybúraného materiálu, prípadne nábytku či iného odpadu mimo kontajnerov na domový odpad. Spoločné priestory, cez ktoré stavebník prenáša stavebný materiál, musí pri znečistení ihneď upratať, aby sa nečistoty neroznášali do ostatných bytov.

Stavebník by mal mať tiež záujem o dobré vzťahy so susedmi a mal by svoj úmysel robiť rekonštrukčné práce v byte včas oznámiť ostatným obyvateľom bytového domu. Vhodné je napr. vyvesiť oznam na vchodové dvere s dátumom dokedy budú práce trvať a zároveň požiadať susedov o trpezlivosť a zhovievavosť.

Slavomír Flimmel