Aktuálne spod Lachovca

210

Rada školy pri ZŠ Komenského

Dňa 16.04.2019 sa uskutočnilo prvé tohtoročné riadne zasadnutie Rady školy (RŠ) pri ZŠ J. A. Komenského. Z celkového počtu 11 sa zasadnutia RŠ zúčastnilo 7 jej členov. Za zriaďovateľa sa RŠ zúčastnili poslanci Ing. P. Melišík a pani I. Kováčiková. Rokovanie RŠ viedol jej predseda Mgr. M. Mudrák. Ťažiskovými bodmi programu boli Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018, rozpočet školy na rok 2019 a aktuálne informácie o činnosti školy. Dokumenty a potrebné informácie predložila členom RŠ riaditeľka ZŠ PaedDr. M. Lapšová. V roku 2018 mala škola na zabezpečenie svojej činnosti od zriaďovateľa rozpočtové náklady 924 tisíc EUR. V celoslovenskom testovaní T9-2018 (deviataci) dosiahli žiaci výsledky na úrovni priemeru SR. Pozitívnym prísľubom do budúcnosti sú výsledky testovania T5-2018 (piataci), kde žiaci dosiahli v matematike o 7% a v slovenskom jazyku o 9% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer.

V tomto roku sa aktuálne o 408 žiakov (z toho je 6 vzdelávaných v zahraničí) stará celkom 54 zamestnancov (ZŠ+ŠKD+ŠJ) s rozpočtovanými nákladmi 1,16 milióna EUR. Na zápis do prvého ročníka 3. a 10. apríla prišlo 56 detí, z ktorých bolo prijaté na povinnú školskú dochádzku pre školský rok 2019/2020 spolu 45 detí s predpokladom otvorenia dvoch tried. V diskusii boli rôzne témy od úpravy dopravného značenia v areáli školy, cez aktuálnu pripravenosť ŠJ na „obedy zadarmo“, otázky dokončenia zateplenia objektov telocvične a ŠKD/ŠJ… až po prvé rámcové zámery školy na prípravu osláv okrúhleho jubilea školy.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ