Aktuálne spod Lachovca

204

Zasadal Výbor mestskej časti (VMČ) Pod Lachovcom

Na 6. mája bolo zvolané riadne zasadnutie VMČ č.1., ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Senior klubu. Poslanci Ing. Lako a Ing. Melišík informovali v rámci schváleného programu o výsledkoch zasadnutia MsZ z 29.04., prerokovali sa organizačno–technické otázky VMČ, v rámci ktorých bol doplnený za člena VMČ pán Milan Janco (ako náhradník za poslanca). Predseda VMČ informoval členov o nových Zásadách činnosti VMČ, ktoré boli schválené na ostatnom MsZ. V ďalšej časti bol výbor informovaný o rozvojových aktivitách v našej MČ (parkoviská Za cintorínom, oprava kanalizačných poklopov, finišujúce práce na optickej sieti, lesopark Ilonka, rozpracované projektové dokumentácie, rekonštrukcia križovatky pri Starých pumpách…). V časti diskusie bol prerokovaný široký okruh problémov trápiacich obyvateľov našej MČ od kľúčovej problematiky parkovacích miest okolo NsP Zdravie a zlého stavu miestnych komunikácií a nutnosti ich zásadných opráv. Diskutovalo sa aj o možnosti vylúčenia MAD z ulice J. Kráľa, pripravenosti ZŠ na „obedy zadarmo“, o postupe prác na parkovisku pre zamestnancov NsP Zdravie… Z rokovania bude spracovaný Zápis a postúpený na MsÚ na riešenie požiadaviek a problémov občanov spod Lachovca.

Odváža sa suť z výkopov k spokojnosti občanov miestnej časti Pod Lachovcom.

Nové parkoviská Za cintorínom

V PN č.14. som vás informoval o zahájení prác na nových parkovacích miestach na sídlisku Za cintorínom, realizácia sa z dôvodov na strane dodávateľa o nejaký ten týždeň posunula. Dnes sa už však po peripetiách a kompromisoch so zeleňou a stromami črtajú reálne kontúry odstavných plôch, alebo ak chcete nových parkovacích miest. S oddelením Výstavby a ŽP MsÚ sme dohodli aj spôsob realizácie parkovacích miest na mieste, ktoré ostalo nevyužité po vybudovaní polopodzemných kontajnerov a jeho realizácia, ak pôjde všetko podľa dohôd, bude súčasťou prebiehajúcich prác. Tieto nové odstavné plochy aspoň čiastočne zmiernia problémy s nedostatkom parkovacích miest v našej mestskej časti, spôsobované pravidelnými rannými inváziami stoviek osobných áut návštevníkov a zamestnancov NsP Zdravie.

Nové odstavné plochy za cintorínom.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ