Aktuálne spod Lachovca

191

Zmeny v Rade školy (RŠ) pri ZŠ Komenského

Dňa 8.10.2019 sa uskutočnilo v tomto školskom roku prvé riadne zasadnutie RŠ pri ZŠ Komenského. Rokovanie viedla podpredsedníčka RŠ Ing. A. Palanová. Vzhľadom na personálne zmeny vo vedení školy a v zastúpení rodičov sme boli oboznámení o doplnení nového zástupcu rodičov v RŠ o Bc. L. Bodnárikovú a nového člena RŠ za pedagogických zamestnancov Mgr. M. Leška. Z celkového počtu 11 sa zasadnutia zúčastnilo 9 jej členov. Keďže doterajší predseda Mgr. M. Mudrák sa stal zástupcom riaditeľky ZŠ, bolo potrebné zvoliť nového predsedu, ktorou sa stala Mgr. J. Jancíková. Bohužiaľ zriaďovateľ z mne nepochopiteľných príčin stále neodvolal z postu člena JUDr. E. Kvocerovú, ktorá sa dlhodobo zasadnutí RŠ nezúčastňuje…

Ťažiskovými bodmi programu boli: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, ktorá bola RŠ s pripomienkami schválená a odporučená na predloženie zriaďovateľovi, organizácia a plán aktivít na školský rok 2019/2020, výsledky hospodárenia za rok 2018, rozpočet školy na rok 2019 a aktuálne informácie o činnosti školy. Dokumenty a potrebné informácie predložila členom RŠ riaditeľka ZŠ PaedDr. M. Lapšová. V celoslovenskom testovaní 9-2019 (deviataci), dosiahli žiaci výsledky nad úroveň priemeru SR (matematika o +3,1%, SJ o +1,4%). Pozitívnym prísľubom do budúcnosti sú výsledky testovania 5-2018 (piataci), kde žiaci dosiahli v matematike o +7,3% a v slovenskom jazyku o +9% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer.

V tomto školskom roku sa aktuálne o 410 žiakov stará celkom 54 zamestnancov (ZŠ+ŠKD+ŠJ) s rozpočtovanými nákladmi cca 1,17 milióna EUR. V diskusii boli otvorené rôzne témy týkajúce sa predkladanej Správy, aktuálneho stavu v ŠJ po nábehu „obedov zadarmo“, ktoré škola zvládla výborne aj vďaka investíciám do obnovy ŠJ, otázky dokončenia zateplenia objektov telocvične a ŠKD/ŠJ až po konkrétne zámery na prípravu programu osláv okrúhleho jubilea školy, ktoré už vidno na zmene vzhľadu vstupu do školy a podstatnou vizuálnou zmenou prešla aj vstupná chodba.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ