Aktuálne spod Lachovca

225

Posledné zasadnutie rady školy

V utorok 21.1.2020 sa v tomto funkčnom období ostatný raz stretli členovia Rady školy pri ZŠ J.A.Komenského. Škola na prelome rokov vstúpila do siedmej dekády svojej existencie. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 z jej 11 členov. Rokovanie podľa schváleného programu viedla predsedníčka Mgr. Jancíková. V úvode sa zhodnotila vydarená decembrová akcia osláv 60. výročia otvorenia školy. V ďalších bodoch sme prerokovali rozpočet na rok 2020, v ktorom sú plánované celkové náklady cca 1,3 mil. EUR, výsledky kontroly zo strany zriaďovateľa a stav plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov. Nechýbali ani aktuálne informácie o činnosti školy a opravách realizovaných z vlastných prostriedkov. Ako ste mali možnosť zistiť v predošlom čísle PN Komenčák v dlhodobých štatistikách hodnotenia kvality ZŠ agentúrou INEKO je zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na prvom mieste.

Z hľadiska technického rozvoja školy sa v tomto funkčnom období rady školy výrazne zlepšili podmienky pre vzdelávací proces, zateplila sa hlavná budova, vymenili sa všetky okná aj na telocvični a budove školskej družiny a jedálne. Bývalé dielne sa zmenili na modernú materskú školu. Výrazne sa investovalo do vybavenia jedálne, zmeny sú evidentné aj v exteriéri školy. V diskusii sme prebrali čo čaká našich následníkov v rade školy – sú to ďalšie výzvy na dokončenie zateplenia objektov, opravy chodníka pred školou a v parčíku, natretie plota atď. V závere predsedníčka poďakovala všetkým členom za ich prácu. Budúcej rade školy, ktorá vzíde z procesu volieb jej členov a zasadne prvý krát v apríli 2020, želáme veľa entuziazmu a úspechov v napredovaní rozvoja a vytváraní podmienok pre skvalitňovanie vzdelávacieho procesu.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ
Foto: Slavomír Flimmel