Aktuálne spod Lachovca

398

Zasadal VMČ č.1

V čase platnosti núdzového stavu v týždni od 5.10. do 8.10. bolo obežníkovým spôsobom, alebo cudzím slovom “per rollam” uskutočnené zasadnutie VMČ č.1. Nosným bodom programu bola oficiálna žiadosť Komisie dopravy na posúdenie návrhu z MsÚ na zmenu organizácie dopravy celej Ulice J.Kráľa na jednosmernú. Po dôkladnom posúdení návrh zamietli všetci členovia VMČ z nasledovných dôvodov.

V predošlých mesiacoch boli na MsÚ doručené dve petície občanov jedna „za” z časti ulice JK (podpísalo 35 občanov) a druhá od občanov ulíc Sládkovičova a Kuzmányho (podpísalo 65 občanov) „proti” zmene organizácie dopravy na Ulici J.Kráľa na jednosmernú dopravu. Mestská časť Pod Lachovcom patrí k tým relatívne starším častiam mesta a dobe jej vzniku a postupného rozvoja zodpovedajú aj technické parametre existujúcej cestnej infraštruktúry. Ulica J.Kráľa je prirodzenou hlavnou kolektorovou komunikáciou samostatnej a ucelenej mestskej časti Pod Lachovcom. Obojsmerná premávka plní svoju pôvodnú strategickú logistickú a distribučnú funkciu pre rodinné domy a tiež pre obyvateľov celého mesta, spolu v synergii s priečnymi ulicami, ktoré ju spájajú s nadradenou zbernou komunikáciou Komenského, spoločnou pre tri MČ.

Navrhované riešenie túto tradičnú zvykovú distribučnú logiku ruší a to len s cieľom lokálneho zlepšenia, ale zároveň podstatného zhoršenia dopravnej obslužnosti pre ostatných občanov MČ a celého mesta. Ďalším cieľom iniciátorov petície je vytvorenie parkovacieho miesta na úkor plochy cestného telesa pre motorové vozidlá. Zo záväznej časti platného územného plánu mesta však vyplýva jednoznačná povinnosť majiteľov rodinných domov riešiť parkovanie motorových vozidiel na vlastných pozemkoch a k tomu smeruje aj platná novelizácia zákona o cestnej premávke, ktorá podstatne obmedzila parkovanie na chodníkoch. Toto už väčšina obyvateľov J.Kráľa v časti od NsP Zdravie po križovatku s Kuzmányho pochopila. Práve na Kuzmányho ulicu ústia a „zlievajú sa” obe navrhované jednosmerky, kde už aj pri súčasnom stave je dynamická doprava pre miestnych slušne povedané „frustrujúca” hlavne pred začiatkom a po skončení vyučovania na ZŠ.

Autor výkresov pri návrhu tiež zrejme úplne zabudol na MAD a tzv. celomestské okružné linky č.1., č.2., či linku č.4. Návrh totiž bez náhradného riešenia v podstate rozbíja celú systémovú štruktúru MAD bez akejkoľvek analýzy dopadov na potreby občanov mesta. Nezanedbateľné sú aj negatívne ekologické dopady vyplývajúce zo zmien podstatného predĺženia jazdných vzdialeností motorových vozidiel k jednotlivým rodinným domom a obdobne sa predĺžia aj dĺžky zásahových trás pre záchranné systémy pri mimoriadnych udalostiach, čo si väčšina účastníkov iniciačnej petície určite ani neuvedomila. A keďže v dynamickej doprave analogicky platia fyzikálne princípy hydrauliky, motorové vozidlá vytlačené zmenou organizácie dopravy z Ulice J.Kráľa sa pri rovnakom „hydraulickom tlaku“ len presunú na iné ulice, čo určite nie je to správne a ani akceptovateľné riešenie.

V druhom bode programu som členov VMČ informoval o stave riešenia aktuálnych podnetov od občanov, ďalej o pripravovanom jesennom upratovaní a o investíciách, ktoré budú v MČ Pod Lachovcom po schválení v septembrovom MsZ realizované ešte v tomto roku. Opraví sa chodník pred ZŠ Komenského po križovatku s Vodárenskou, výmena zvršku cestného telesa čaká úsek Ulice J.A. Komenského od križovatky s Kuzmányho po križovatku s Gorazdovou. Zlou správou pre obyvateľov bytových domov 664, 665 a 666 je, že pre už tri roky naprojektovaný nový chodník pozdĺž tohto úseku ulice nie je ešte stavebné povolenie (?), takže realizácia sa pravdepodobne presunie až do budúceho roku. Na mestskom cintoríne, kde sú už extenzívne formy rozširovania vyčerpané sa spustí realizácia III. etapy kolumbária a na detskom ihrisku sa vymenia posledné zastarané a z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce prvky. V pláne máme ešte alokované zdroje na križovatku Staré pumpy, kde bohužiaľ mešká projektová dokumentácia na alternatívu, ktorá vyrieši problém už rok trvajúcej blokády tejto križovatky. Obdobne mešká projektová dokumentácia prepojenia ulíc J. Kráľa a Hoštínskej.

Po skončení obežníkovej – mailovej diskusie a po obežníkovom schválení zápisu bolo toto tretie tohtoročné zasadnutie VMČ č.1. úspešne ukončené.

Pohľad do histórie

Fotografia je z 30/40-tych rokov minulého storočia, keď Pod Lachovcom boli len obrábané úrodné polia, žiadne ulice, žiadne rodinné domy, žiadne paneláky. Výstavba sa rozbehla v 50-tych rokoch. Dnes už z miesta, kde stál neznámy fotografista, by ste pre sídliskové paneláky tie zvyšky histórie, ktoré ešte zostali už vôbec nevideli.

Pavel Melišík, poslanec MsZ