Aktuálne spod Lachovca

184

Koordinácia investícií a jej dopady, alebo 2 v 1

Obvykle nájdete tento marketingový symbol na mnohých výrobkoch, ale hodí sa aj k tomuto 1 článku. Nájdete v ňom pre vás 2 správy, jednu dobrú a jednu zlú. Začnem tou dobrou:

Možno ste si viacerí vlani cez letné mesiace všimli človeka, ktorý sa pohyboval po našej mestskej časti, na pohľad podozrivo nahliadal do dvorov, niečo „hľadal” na chodníkoch a cestách. Až po oslovení sa z neho vykľul projektant, ktorý zameriaval pre projekt investora Slovenský plynárenský priemysel rozvody zemného plynu.

Tí starší si pamätajú, že v Púchove bola v roku 1975 zahájená plynofikácia mesta práve na Ulici Janka Kráľa. Potrubia po viac ako 45-tich rokoch používania sa dnes už blížia k hranici technickej životnosti a projekt tejto líniovej stavby rieši ich preventívnu obnovu na uliciach Janka Kráľa, Vodárska, Kuzmányho, Komenského (po križovatku s Kuzmányho) a Za cintorínom.

Dôvodom rekonštrukcie existujúcej plynárenskej siete je hlavne jej vysoký vek, s ktorým už exponenciálne rastú riziká jej prevádzkovej bezpečnosti. Nová plynovodná sieť zabezpečí bezporuchovú a hlavne bezpečnú prevádzku a distribúciu zemného plynu pre koncových odberateľov na ďalšie desiatky rokov. Investor, spoločnosť SPP – distribúcia, oficiálne oznámila mestu, že realizáciu predpokladá v roku 2022. Obyvatelia ulíc Pod Lachovcom, Sládkovičova, Podjavorínskej a pokračovania na Komenského, ktoré boli plynofikované v roku 1980 si na výmenu siete ešte „musia” počkať.

A teraz tá zlá… určite máte v pamäti najmä obdobie výkopových zemných prác na optických rozvodoch v rokoch 2018/19, tak niečo podobné sa rozbehne v spomínanom roku 2022. Výkopové práce sa pri rekonštrukcii budú vykonávať strojne a v ochranných pásmach inžinierskych sieti výhradne ručne. Navrhované trasy plynovodov budú vedené v miestnych komunikáciách, chodníkoch, ale aj v zeleni. Križovanie navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami, chodníkmi, či vstupmi k rodinným domom, bude realizované bezvýkopovou technológiou.

A na záver odpoveď na otázku prečo vám to oznamujem s takým predstihom? Prípravu investičného plánu pre našu mestskú časť Pod Lachovcom na roky 2021/22, ktorý je na programe dňa, je nutné skoordinovať s takýmito nadradenými projektami hlavne pri plánovaní rekonštrukcií chodníkov a komunikácii, pod ktorými sú spravidla vedené všetky inžinierske siete. A z tohto dôvodu na spomínaných uliciach sme plánované rekonštrukcie a opravy z dôvodu koordinácie s investorom tohto rozsiahleho projektu museli posunúť na časovej osi „smerom doprava”.

O postupe prác na tomto rozsiahlom a pre náš osobný komfort nie najpríjemnejšom, ale z hľadiska našej bezpečnosti nevyhnutnom projekte vás budeme priebežne informovať.

Pavel Melišík, poslanec MsZ